Utgiven
2010-april
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2010:13
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-86517-12-0
ISSN
1650-3104
Antal sidor
54
Författare
Anders Richtnér - Handelshögskolan i Stockholm & Birgitta Södergren - Uppsala Universitet & IPF
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2005-02582
Ämne
Ledning och organisering, Forsknings- och innovationsmiljöer

Den här rapporten handlar om hur innovationsprocesser går till i praktiken. Rapporten baseras på en studie där två forskare från första början följt ett innovationsprojekt inom området hälsorobotik som syftade till att utveckla träningsinstrument för effektiv och individanpassad träning och rehabilitering. Rapporten behandlar den första fasen i innovationsprocessen där innovationen tas från idé till att bli färdig för produktion i en första nollserie. Genom kontinuerliga intervjuer och observationer har författarna fått inblick i de utmaningar och möjligheter som mött innovatörerna under resans gång.

Rapporten har sitt ursprung i ett projekt inom programmet Kunskapsbildning och organisering som startade 2004. Den utgör ett bra exempel på hur ett interaktivt forskningsprojekt som Vinnova finansierade för flera år sedan har gett upphov till långsiktiga effekter. Dels har det uppstått ett viktigt samarbete och utbyte mellan forskning och praktik, dels nya samarbetskonstellationer med andra forskare. Dessutom har det bidragit till långsiktig kunskapsutveckling kring innovationsprocesser utifrån ett så nära inifrånperspektiv som man kan komma som forskare.

Vår förhoppning är att innehållet ska inspirera till diskussion om förutsättningarna för och stödet till innovationsprocesser och innovationsförmåga i företag.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (406 kB)