Utgiven
2014-april
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2014:04
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-15-8
ISSN
1650-3104
Antal sidor
62
Författare
Ola Eriksson - Generic Systems Sweden AB
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2013-05530
Ämne
Informations- och kommunikationsteknik

Frågan om öppna data får allt större uppmärksamhet i Sverige. Öppna data kan förenklat sägas vara information som är tillgänglig utan inskränkningar i form av pris eller immaterialrättsliga hinder. Data kan komma från näringsliv, offentlig sektor och privata aktörer.

Genom att publicera öppna data kan statsförvaltningen uppfylla sitt uppdrag på ett mer effektivt sätt, samtidigt som andra aktörer kan förbättra sina tjänster. Det finns många användare, medborgare, utvecklare och entreprenörer som har idéer om nya tjänster och lösningar, om de får tillgång till relevant, korrekt och aktuell information.

Rapporten är en nulägesanalys av öppna data i Sverige. Syftet är att ta fram ett underlag för en bedömning av nuläget, inklusive en behovsanalys vad gäller åtgärder för att stärka utvecklingen.

Att öka aktiviteten inom öppna data är en viktig del av Vinnovas uppdrag. Vår förhoppning är att denna nulägesanalys ska vara till hjälp för beslutsfattare och andra aktörer.

Se även bilagorna med myndigheters svar på regeringsuppdrag kring öppna data: