Utgiven
2017-maj
Språk
Svenska
Serienummer
VA 2017:02
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-87537-61-5
ISSN
1650-3104/1651-355X
Antal sidor
178
Författare
Tomas Åström, Anders Håkansson, Martin Bergman, Eva M Johansson & Miriam Terrell – Faugert & Co Utvärdering AB/Technopolis group och Rickard Danell – Umeå universitet
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2015-02453
Ämne
Material

Effektanalyser är en central del i Vinnovas policylärande. Genom fördjupade analyser av olika insatser, dess effekter och effektmekanismer nås viktiga policyinsikter för vidareutveckling av Vinnovas insatser.

Enligt regleringsbrev för 2016 ska Vinnova genomföra två effektanalyser av resultat och effekter av Vinnovas insatser i det svenska forsknings‐ och innovationssystemet. Den föreliggande effektanalysen avser ett urval av Vinnovas materialrelaterade satsningar.

De analyserade satsningarna har varit:

  • Centrumsatsningar för främjande av långsiktig samverkan mellan universitet och företag, där tre kompetenscentrum varit i fokus.
  • Insatser för stärkt samverkan och etablerandet av teknologiplattformar för att främja ny materialanvändning, där två program varit i fokus.
  • Insatser för att korta ledtiden för nya material att nå industriell tillämpning, där ytterligare två program studerats.

Effektanalysen visar på omfattande kunskapsöverföring och stärkt samverkan mellan företag och FoU-utförare som i många fall blivit bestående. Deltagandet ledde till påtaglig förnyelse av FoU-utförarnas verksamhet och FoU-samverkan har även bidragit till att höja kvaliteten på universitetens forskar- och grundutbildningar. Analysen visar vidare att företagens internationella konkurrenskraft stärktes genom projektdeltagandet, vilket för många av dem har bidragit till att behålla eller utöka FoU-verksamhet, produktion och sysselsättning i Sverige.