Utgiven
2009-juli
Språk
Svenska
Serienummer
VR 2009:17
Serie
Vinnova rapport
ISBN
978-91-85959-71-6
ISSN
1650-3104
Antal sidor
52
Författare
Karl-Johan Lundquist & Lars-Olof Olander - Lunds Universitet
Pris
Utgivare
Vinnova
Diarienummer
2006-01061
Ämne
Transport

Det finns starka samband mellan tillväxt och strukturell omvandling i en ekonomi. Infasningen av nya produkter och tjänster med allt högre förädlingsvärden och utfasningen av äldre produktion med låga förädlingsvärden gör att arbetskraft och kapital används på bästa och mest effektiva sätt. Logistiken har en viktig roll i det sammanhanget. I sig själv kan logistiken vara ett konkurrensmedel som bidrar till tillväxt, samtidigt som den underlättar strukturell omvandling på längre sikt. Tillväxt och omvandling, som naturligtvis drivs av många andra krafter än enbart logistisk effektivitet, har sin tur en självständig effekt på logistikens omfattning och kostnader. Behovet av att mäta logistiska kostnader är därför stort, oberoende av vilket perspektiv man väljer.

Vinnova beslutade därför sommaren år 2006 att bevilja medel till forskning inom temat "Mått och mätmetoder". Ett av de forskningsprojekt som beviljades medel var "Logistiken i ett internationellt, nationellt och regionalekonomiskt perspektiv". Projektets första rapport "Svensk makrologistik" (Vinnova Rapport VR 2008:13) behandlade forskningens huvudtema - att etablera en mätmetod för återkommande årliga mätningar av den makrologistiska utvecklingen i Sverige. Denna andra rapport behandlar sambandet mellan strukturell omvandling och nationella logistikkostnader.

Hämta publikation

Ladda ner PDF gratis (1859 kB)