Verktyg för att hantera barriärer till cirkulära affärsmodeller för internationella marknader

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 999 349 kronor
Projektets löptid december 2018 - februari 2020
Status Pågående
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Syfte och mål

Syftet med projektet är att förbättra kunskapen om cirkulära affärsmodeller för internationella marknader genom att utveckla ett verktyg som möjliggör identifikation och analys av barriärer på företags-, ekosystem- och policynivå. Projektet fäster speciellt stor vikt vid internationella faktorer där regelverk och kundbeteende kan variera stort mellan olika marknader. I förlängningen möjliggör projektet för företag att utveckla och implementera cirkulära affärsmodeller mer effektivt.

Förväntade effekter och resultat

Kortsiktiga resultat inbegriper användandet av ett verktyg för att identifiera barriärer till cirkulära affärsmodeller i medverkande företag vilket möjliggör bättre kommersialisering av innovationer på internationella marknader. Långsiktiga resultat inbegriper att förbättra svensk industris position som leverantör av innovativa lösningar, att reducera utsläpp och föroreningar i produkter och tjänster genom mer cirkulära lösningar, och att skapa förutsättningar för mer hållbar konsumtion och produktion.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på ett nära samarbete mellan akademi och näringsliv. Projektet börjar med att identifiera kritiska barriärer som kan motverka företags möjlighet att erbjuda cirkulära affärsmodeller på internationella marknader. I nästa steg utvecklas ett verktyg för att överkomma eller hantera barriärer till cirkulära affärsmodeller. Därefter implementeras och utvärderas detta verktyg i och tillsammans med medverkande företag. Projektet avslutas med bredare kunskapsspridning för att möjliggöra vidare spridning inom svensk industri, akademi och samhälle.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 december 2018

Diarienummer 2018-04715

Statistik för sidan