Cirkulär och biobaserad ekonomi:

Cirkulär och biobaserad ekonomi, från teori till praktik

Stängde 15 november 2018

I det här erbjudandet finansierar vi projekt som utreder policy- och beteendefrågor som underlättar omställningen till en biobaserad och/eller cirkulär ekonomi.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Projekt som finansieras ska utreda hinder och möjligheter för att driva på omställningen till en cirkulär och/eller biobaserade ekonomi.

Vem kan söka?

Aktörskonstellationer av minst 3 parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.

Hur mycket kan ni söka?

Vinnovas bidrag täcker som högst 80% av projektets totala stödberättigande kostnader där maximalt bidrag per projekt är 1 miljon kronor.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med detta erbjudande vill Vinnova stärka förutsättningarna för att realisera en cirkulär och biobaserad ekonomi.

  Vi vänder oss till aktörskonstellationer som vill utreda policy- och beteendefrågor som underlättar omställningen till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi, i en nationell såväl som internationell kontext. Det kan röra sig om vittskilda faktorer som behöver belysas och utvärderas, exempelvis affärsmodeller, lagar, policys, regelverk, certifieringar, standarder, arbetsorganisationer- och processer, incitamentsstrukturer, konsumentbeteenden eller styrmedel.

  Projekt som finansieras förväntas belysa faktorer som hindrar alternativt främjar omställningen, och visa på konkreta exempel på hur projektresultaten ska tas vidare för att bidra till ett eller flera av utlysningens effektmål:

  • Standarder, styrmedel och lagar som främjar en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Främja hållbar upphandling som ett verktyg för omställning till cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Hinder för expansion av cirkulära och/eller biobaserade lösningar har undanröjts.
  • Affärsmodeller och fler företag med grund i cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Ökad kunskap om cirkulär och/eller biobaserad ekonomi mellan Business-to-business (B2B), Business-to-Consumer (B2C), Consumer-to-Business (C2B) samt Consumer-to-Consumer (C2C). 
  • Sverige är ledande i utvecklingen av uppförandekoder som främjar cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.
  • Sverige är ett föregångsland i omställningen till cirkulär och biobaserad ekonomi i en internationell kontext. 

  Se filmen som förklarar varför cirkulär ekonomi är framtiden

  Passar erbjudandet ert projekt?

  Erbjudandet riktar sig till konstellationer av minst 3 parter (juridiska personer) som har förmåga till och intresse av att i samverkan bidra till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi.

  De aktörer som är närmast berörda av projektets resultat, det vill säga behovsägare, förväntas vara delaktiga i projektet.

  Aktiviteter som genomförs ska utreda hinder och möjligheter och visa på hur omställningen till en cirkulär och/eller biobaserad ekonomi ska drivas på efter projektets slut.

  Utveckling av tekniska lösningar, liksom lokalt orienterade initiativ eller de som rör ett enskilt företag, är en viktig pusselbit men är inte fokus i detta erbjudande.

  En omställning från ett linjärt och fossilbaserat samhälle till cirkulär och biobaserad ekonomi förväntas bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner bilagor

  Här kan ni ladda ned de bilagor som ni behöver bifoga i ansökan.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Detta händer när utlysningen stängt

  När er ansökan registrerats mejlar vi en bekräftelse till den som står för användarkontot samt till projektledaren och firmatecknaren. Detta kan ta några timmar efter att utlysningen stängt.

  När utlysningen stängt kan ni inte ändra eller fylla i några nya uppgifter. Då kan ni bara komplettera er ansökan om vi ber om det.

  Vem kan läsa er ansökan?

  Ansökningar som lämnas in till oss blir allmänna handlingar. Men vi lämnar inte ut uppgifter om verksamheten, uppfinningar eller forskningsresultat om det kan antas att någon lider ekonomisk skada om uppgifterna visas.

  Det innebär att vi måste lämna ut handlingarna om någon efterfrågar dem. Men vi sekretessbelägger den information som vi bedömer skulle kunna innebära ekonomisk skada om den lämnas ut.

  Så hanterar vi allmänna handlingar och sekretess

  Ida Langborg

  Utlysningsansvarig

  08-473 30 77

  Bengt Larsson

  Administrativa frågor

  08-473 31 14

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Finansierade projekt

  Projekttitel Koordinatorer Bidrag Status Diarienummer
  Cirkulära avtal - en internationell analys av hur avtal och certifikat kan öka användning av sekundära resurser KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 999 953 kr Pågående
  2018-04681
  Utvärdering av fritidsbanker RISE Research Institutes of Sweden AB 1 000 000 kr Pågående
  2018-04682
  2000kvm Scale deep Scale out Scale up STIFTELSEN ROSENDALS TRÄDGÅRD 805 000 kr Pågående
  2018-04686
  Verktyg för optimering av intäkter och lönsamhet i cirkulära affärsmodeller RISE Research Institutes of Sweden AB 599 723 kr Pågående
  2018-04694
  Arena - ramverk för cirkulär omställning i Halland Varbergs kommun 1 000 000 kr Pågående
  2018-04706
  8 ton society - cirkulär ekonomi från teori till praktik RISE Research Institutes of Sweden AB 1 000 000 kr Pågående
  2018-04707
  Responsiv design: undersökning av institutionella barriärer för återtillverkning och återbruk i högre utbildning Högskolan i Borås 750 000 kr Avslutat
  2018-04716
  Utvärdering och uppskalning av enzymteknik för industriellt relevanta lignocellulosaråvaror RISE PROCESSUM AB 1 000 000 kr Pågående
  2018-04700
  ABC: mekanismer för en tillgänglighetsbaserad cirkularitet i Sverige KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN 995 000 kr Pågående
  2018-04691
  PROCEED: Public Procurement with a Circular Economy EDge RISE Research Institutes of Sweden AB 1 000 000 kr Pågående
  2018-04696
  Cirkulära yllekläder LANTBRUKARNAS EKONOMI-AKTIEBOLAG 903 272 kr Pågående
  2018-04703
  Systematiskt stöd för Industriell symbios - ett modellområde och lärdomar från Lidköping Lidköpings kommun 952 400 kr Pågående
  2018-04708
  Policyrelaterade förutsättningar för en hållbar omställning till biobaserade plaster Stiftelsen Chalmers Industriteknik 968 000 kr Pågående
  2018-04712
  Verktyg för att hantera barriärer till cirkulära affärsmodeller för internationella marknader STIFTELSEN IMIT 999 349 kr Pågående
  2018-04715
  Omställning och skalbarhet Zenit Design Group Aktiebolag 1 000 000 kr Pågående
  2018-04718
  Cirkulär livsmedelskedja -från konsumtion till produktion INDUSTRIELLT UTVECKLINGSCENTRUM SYD AKTIEBOLAG 999 749 kr Pågående
  2018-04699
  Hållbara garderober: hinder och möjligheter i konsumentbeteende för omställningen till en cirkulär modeekonomi. Göteborgs Universitet 1 000 000 kr Pågående
  2018-04678
  Hantering av risk och styrmedel för nya svenska bioraffinaderier SVENSKA BIOENERGIFÖRENINGENS SERVICE AKTIEBOLAG 857 800 kr Pågående
  2018-04680
  Cirkulära "on the go"-förpackningar och engångsartiklar genom ökad återvinning och återbruk RISE INNVENTIA AB 997 940 kr Pågående
  2018-04683
  Omställning till cirkulär ekonomi - Hur kan lantbrukssektorn bidra? Högskolan i Halmstad 1 000 000 kr Pågående
  2018-04684
  Cirkulära praktiker i företag Örebro universitet 912 000 kr Pågående
  2018-04685
  Policy dialoger om bioekonomi för hållbar utveckling: värdeskapande, vägar och styrning Stockholm Environment Institute SEI 1 000 000 kr Pågående
  2018-04695
  Gemensam kunskapsgrund och framtidsbild som katalysator för en cirkulär omställning Å I ÅTERVINNINGSINDUSTRINS SERVICE AB 1 000 000 kr Pågående
  2018-04697
  Hållbar affärsmodell för hantering av förbrukade textilier - En analys av offentlig & privat sektor på kommunal nivå Emmaus Stockholm 722 000 kr Pågående
  2018-04709
  Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen Göteborgs Kommun 1 000 000 kr Avslutat
  2018-04687

  Liknande erbjudanden och mer om CBE

  Stängde 30 januari 2019
  Stängde 30 januari 2019
  <p><span>I Utmaningsdriven innovation finansierar vi samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.</span></p>
  <p>Har ni en projektidé som bidrar i arbetet med att ställa om till cirkulärt och biobaserat?</p>

  Diarienummer 2018-03299

  Statistik för sidan