Testbädd för grönblå urbana lösningar

Diarienummer 2016-04254
Koordinator MALMÖ KOMMUN - Miljöförvaltningen
Bidrag från Vinnova 7 791 550 kronor
Projektets löptid november 2016 - december 2021
Status Pågående
Ansökningsomgång Testbäddar inom miljöteknikområdet - ht 2016

Syfte och mål

Syftet med testbädden är att producenter av olika typer av grönblåa lösningar ska kunna testa sina produkter och komponenter och få prestandan verifierad genom av producenterna oberoende experter. Produkter som kan komma att testas är nya typer av gröna tak, gröna fasader, anläggningar för dagvattenfördröjning och/eller -rening, biotoper med hög mångfald och låg driftskostnad, innovativa system för urban odling och miljöer anpassade för utomhuspedagogik.

Förväntade effekter och resultat

Genom att verifiera tekniska data kring produkters effektivitet, löpande skötselbehov och kostnader kommer projektet kunna minska osäkerheten vid projektering och drift. Detta kommer öka benägenheten att handla upp och installera dessa nya och ibland okonventionella lösningar.

Planerat upplägg och genomförande

En organisation har skapats för att säkerställa att projektering, genomförande och utvärderingsfaserna genomförs enligt plan. I den planerade organisationen finns roller och ansvar tydligt beskrivna. Vetenskaplig kompetens har knutits till projektet, främst i form av forskare från SLU och IVL Svenska Miljöinstitutet. Genom Sustainable Business Hub och tillförs marknadskompetens och en organisation med vana att driva testbäddar inom miljöteknikområdet. Testbädden utgörs främst av stadsdelarna Augustenborg och det intilliggande Sofielund i Malmö.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.