Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Stop-Notion Utbildningskoncept med spelifiering för ökad jämlikhet och mångfald i teknikutbildningar

Diarienummer
Koordinator RISE IVF AB - Avdelning Metoder
Bidrag från Vinnova 340 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - januari 2020
Status Avslutat
Utlysning Normkritisk innovation
Ansökningsomgång Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet - förberedelseprojekt

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta fram ett utbildningskoncept och att testa detta i två utbildningsmiljöer. Ett utbildningskoncept har tagits fram bestående av utbildningsblock med metoder och moment med syftet att öka teknikintresset hos minoriteter samt öka gemenskapen i en klass. Konceptet innehåller fem steg med långtidsmålet att öka motivationen för livslångt lärande. Konceptet testades i kurserna Programmering för underhållstekniker (Göteborgs Tekniska College), 3D-vizualisation and prototyping (Högskolan i Halmstad, HH) samt med en kontrollgrupp Ledarskap (HH).

Resultat och förväntade effekter

Utbildningskonceptet har fem steg: 1) Motivation och resurser, 2) Behov och kontext, 3) Verkligt behov, 4) Kursinnehåll och 5) Metodpakets test/implementering. Blocken inom utbildningen var introduktion, labyrintspel, turordning samt digital självskattning; behoven i kurserna var gemenskap och att låta alla komma till tals. Övriga resultat är en användarhandledning för lärarna, en marknadsanalys samt en framtidsvision (via NOVA-metod). Spridning har skett via parter, referensgrupp, kaffesamtal på RISE IVF, bokmässan (intervju på scen) samt via en artikel på edig.nu.

Upplägg och genomförande

Arbetet har varit tvärvetenskapligt och arbetsgruppen har haft arbetsmöten varannan vecka. Behovs- och slutanvändare har involverats via workshops och träffar på GTC och HH. För båda kurserna gavs en introduktion till spelifiering och projektet samt en behovsanalys. En fördjupad behovsanalys gjordes sedan på enligt konceptet och strukturen för kursutvecklingen gjordes tillsammans med lärare och ansvariga på GTC. Därefter utvärderades konceptet med en referensgrupp bestående av fyra personer aktiva inom näringslivet; vid utvärdering tillkom steg 1 i konceptet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 februari 2020

Diarienummer 2019-01976

Statistik för sidan