Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

SMF-Effektanalys: Samverkan i innovationssystem

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 737 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Detta projekt är en uppföljning där SMF-Effektanalys 2016-2017 valideras i uppföljande intervjuer med SMFs samverkanspartners. Projektets frågor syftar till en kvalitativt baserad förståelse för långsiktiga effekter av VINNOVA-stöd. Studien har validerat tre typer av påverkan och effekter: Direkta effekter (projektens påverkan på företaget), spillover-effekter (projektens och företagets påverkan på andra aktörer), effekter på systemets funktioner (projektens och företagets påverkan på systemet, samt andra (samverkans-) aktörers påverkan på systemet)

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten visar att det är en liten andel av företagen som svarar för en stor del av ekonomiskt värdeskapande. Det konstateras att företagens samverkan med andra aktörer i majoriteten av fallen resulterat i ekonomiska spillover effekter för samverkanspartners. Det är också tydligt i analysen att såväl SMFs som samverkanspartners har en frekvent och omfattande påverkan på systemets funktioner. Särskilt tydligt är detta för systemets kunskapsutveckling och det entreprenöriella experimenterandet.

Upplägg och genomförande

Projektet inkluderade både kvantitativa och kvalitativa studier. Här ingår såväl en tvärsnittsanalys (88 SMF), som fallstudier med ett tiotal SMFs. I dessa fallstudier har ytterligare 30 intervjuer genomförts med olika samarbetspartners i syfte att validera tidigare presenterade effekter på såväl företags-, som samverkans- och systemnivå.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2017

Diarienummer 2017-05490

Statistik för sidan