SMF-Effektanalys: Samverkan i innovationssystem

Diarienummer 2017-05490
Koordinator Lunds universitet - CIRCLE
Bidrag från Vinnova 737 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Detta projekt avser en uppföljning baserat på VINNOVAs SMF-Effektanalys 2016-2017 (Lindholm Dahlstrand, Nilsson och Politis, 2017). Syftet är att validera och vidareutveckla ett tiotal fallstudier identifierade i SMF-Effektanalys 2016-2017. I fallstudierna analyseras såväl direkta, som spillover och systemeffekter, av VINNOVAS SMF-stöd.

Förväntade effekter och resultat

Målsättningen för detta projekt är att bidra med ett tiotal validerade och djupa fallstudier för en ökad förståelse av system- och spillover-effekter av Vinnovas SMF-program.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger vidare på de 12 fallstudier som ingick i SMF-Effektanalysen 2016-2017. I denna uppföljning kommer dessa fallstudier valideras genom intervjuer med olika typer av samverkanspartners, t ex kunder, leverantörer, universitet och institut. Utöver detta också med eventuella förvärvare och/eller avknoppningsbolag. Syftet är att validera och utveckla dessa tidigare fallstudier för att kunna presentera ett tiotal fallbeskrivningar där såväl direkta, som spillover och systemeffekter, analyseras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.