Smart mobilitet kräver Smart governance

Diarienummer 2017-03295
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - VTI, Lund
Bidrag från Vinnova 3 468 962 kronor
Projektets löptid november 2017 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Under de kommande årtiondena kommer automatiserade och uppkopplade fordon, plattforms- och delningsekonomin samt individuellt anpassad mobilitet att påverka hur vi reser och transporterar gods. Detta betecknas ofta Smart mobilitet. Smart mobilitet kan leda till mer hållbara och attraktiva städer och regioner. Men utvecklingen kan också leda till nya problem. Samtidigt innebär Smart mobilitet möjligheter till helt nya styrmedel, men kan också leda till, att politiska styrmedel som används idag blir allt mer trubbiga och ineffektiva. Smart governance är därför nödvändigt.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer att resultera i användbar och nyttig kunskap till myndigheter och andra aktörer i Sverige om effektiva styrmedel i en framtid präglad av Smart mobilitet. Dessutom kommer projektet att bidra till den internationella vetenskapliga litteraturen om governance av Smart mobilitet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet innehåller sex arbetspaket: A Olika framtidsscenarier av Smart mobilitet B Utveckling av ett teoretisk ramverk C Kartläggning och analys av existerenda styrmedel D Kartläggning och analys av nya styrmedel E Internationell utblick F Policyrekommendationer Projektet genomföres av forskare från VTI och KTH samt en strateg från Trafikverket. Till projektet är knutet en användargrupp av medarbetare vid statliga, regionala och kommunala myndigheter samt en internationell rådgivande grupp av forskare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.