Samverkan forskning-praktik för innovation och kunskapsimplementering inom vård och omsorg

Diarienummer 2013-04746
Koordinator Högskolan Dalarna - Akademin Hälsa och samhälle
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stödja forskning och utveckling inom kunskapsimplementering med särskild inriktning mot vård och omsorg av äldre genom att utveckla samverkan mellan forskare och lärare vid Högskolan Dalarna och verksamma inom Landstinget Dalarna, Region Dalarna, Dalarnas kommuner, privata aktörer inom vård och omsorg och andra akademiska kunskapscentra för att gemensamt nyttiggöra forskningskunskap och stödja en evidensbaserad praktik.

Resultat och förväntade effekter

De förväntade resultaten av projektet var: i) att forskningsresultat i högre grad ska nyttiggöras inom vård och omsorg; ii) att forskningen ska få ökad relevans genom dialog mellan akademi och berörda verksamheter; samt iii) att utveckla kriterier för att utvärdera samverkan mellan akademi och regionala partners inom hälsa och välfärd.

Upplägg och genomförande

Inom ramen för två forskningscentra vid Högskolan Dalarna med inriktning på implementering och patientsäkerhet respektive äldreforskning har samverkan utvecklats mellan akademi och regionala partners. Forskningsprojekt har bedrivits samt forskningsseminarier och gemensamma workshops anordnats för forskare och verksamma inom vård och omsorg. En styrgrupp med företrädare för de medverkande aktörerna har etablerats. Rådgivande grupper, med företrädare för aktörerna, har knutits till respektive centra.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.