Roadmap för implementering av multispektral kvalitetskontroll av hela arean vid pappers- och kartongtillverkning

Diarienummer 2014-05188
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - hösten 2014

Syfte och mål

Det primära målet var att formulera en roadmap för en implementering av mätmetoder för en analys av hela den producerade ytan, i kvalitetskontrollsystemet på en pappersmaskin. Ett andra mål var att samla en grupp med bred kompetens som kan vara med i ett framtida fullskaleprojekt för en implementering. Vi samlade projektdeltagare från hela innovationskedjan (högskola-industriforskningsinstitut-leverantörsindustri-tillverkningsindustri). Tre förslag till implementeringsprojekt togs fram.

Resultat och förväntade effekter

De tre projektförslagen ´Ytvikt över hela producerade ytan´, ´ Identifiering och kvantifiering av fläckar av olika ursprung´, och ´ Mätning av limningskvalitet vid kartongtillverkning´ innefattar alla en implementering av NIR skannerteknik och IR-kamerateknik på pappersmaskinen. Ett förprojekt med utvärdering av NIR-skannerns möjligheter och begränsningar måste genomföras innan en prioritering mellan projekten kan göras, och en ansökan om finansiering till ett sådant projekt skrevs.

Upplägg och genomförande

Under tre heldagars workshops diskuterades dagens mättekniker och processanalys, och morgondagens behov av ny tillämpning av mättekniker, med experter på pappers- och kartongtillverkning, mättekniker, analysmetoder och kvalitetskontrollsystem . Möjligheter, hinder och svårigheter att implementera ny mät- och analysteknik diskuterades, liksom forsknings- och utvecklingsbehoven för nya mätkoncept.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.