Restsaltmodeller för beslutsstödsystem

Diarienummer 2018-04457
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Dynamisk prognosstyrd vintervägdrift FAS 1 & 2 (SBUF och BVFF-projekt) har visat sig kunna leda till en ökad produktivitet då väglagsprognoser integreras med ruttoptimering. Att vidareutveckla och verifiera det prognostiserade väglaget med avseende på mängden kvarvarande vägsalt (restsalt) skulle kunna öka kostnadseffektiviteten. Fungerande restsaltprognoser förväntas leda till en mer hållbar vinterväghållning genom minskad resursförbrukning (ex. saltförbrukning och körtimmar), höjd kvalitet på utfört arbete samt att olyckor och köer kan undvikas i allt större grad.

Förväntade effekter och resultat

Projektet syftar till att stödja vägväderprognosleverantörer i framtagandet och utvecklingen av deras befintliga kommersiella produkter genom att de får tillgång till grundläggande kunskap och avancerade restsaltmodeller. Den kunskap som kommer från detta projekt kan sedan ligga till grund för att vidareutveckla deras egna algoritmer för att leverera restsaltprognoser till kund dvs väghållare alternativt deras upphandlade entreprenörer.

Planerat upplägg och genomförande

Eftersom detta projekt är en del av projektet "Dynamisk prognosstyrd vägdrift - FAS 3 - Restsaltmodellering" som startades upp i augusti 2018, har projektet redan startats upp med en litteratursammanställning om de restsaltsmodeller som finns och data har börjat sammanställas. Denna delen av projektet kommer främst att fokusera på att ta fram och analysera en restsalt. För att kunna prognosticera restsalt är det viktigt att kunna beskriva salt- och vätskemängden på vägytan, därför kommer beräkningsmodeller verifieras mot verkliga salt och vätskemängder från olika mätplatser.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.