Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Restsaltmodeller för beslutsstödsystem

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut - Statens väg och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2018 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Prognosstyrd dynamisk vägdrift har visat sig kunna leda till en ökad produktivitet då väglagsprognoser har integrerats med ruttoptimering i två tidigare delprojekt. Att vidareutveckla och verifiera det prognostiserade väglaget avseende mängden kvarvarande salt på vägytans tvärsnitt skulle ytterligare öka kostnadseffektiviteten. Avgörande är att kunna beskriva salt- och vattenbalansen på vägytan. Målet var att förbättra existerande restsaltmodeller, vilket nästan lyckades men det behöver mer validering för att kunna veta med säkerhet att de stämmer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet startade med att färdigställa en litteraturgenomgång för att se vilka beräkningsmodeller som finns tillgängliga för att beräkna restsalt. Efter fältmätningar har de uppmätta salthalterna på vägen jämförts med beräknade värden utifrån vägens förutsättningar och aktuellt väder. Av de resultat som har kunnat tas fram, har resultatet varit bättre än förväntat. Skillnaderna mellan uppmätta och beräknade värden var mindre än vi hade trott. Dock behövs det fler valideringsmätningar av restsalt för att kunna lita på modellberäkningarna.

Upplägg och genomförande

Upplägget i projektet var att mäta vägens restsalt och därefter analysera fältmätningarnas resultat tillsammans med befintliga modellers beräkningar av den aktuella vägens mängd restsalt. Därefter kan modellen justeras för att komma så nära verkligheten det går och nya valideringsmätningar kan utföras. Dock blev vinterns väder inte som planerat och alla fältmätningarna har inte kunnat utföras. Projektet kommer därför att fortsätta den kommande vintern.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 november 2018

Diarienummer 2018-04457

Statistik för sidan