Pilot för Innovationslyft SMF i Sverige

Diarienummer 2012-02355
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: Testa IMP³rove som plattform för ett kraftfullt ´Innovationslyft för SMF i Sverige´ vilket i sin tur ska bidra till ökad innovationsförmåga hos företagen. Dialoger med ett stort antal företag och IMP3rove-mätningt i ett mindre antal. Mål: Kunskap om innovationsledning i deltagande företag: Uttalat ökad insikt om betydelsen av systematisk ledning av innovationsarbete. Modell och projektförslag för ´Innovationslyft´: Idéskiss framtagen och flertalet parallella processer pågår avseende projektförslag och ansökningar. Affärsmöjligheter: I någon mån.

Resultat och förväntade effekter

ökad kunskap om betydelsen av innovationsledning och hur modeller speciellt anpassade för SMFs förhållanden ska utformas och införas i syfte att öka innovationsförmågan. Många företag har varken insikt om innovationsledningens betydelse eller möjlighet att bygga den typ av strukturer och processer som bl a IMP3rove baseras på. Fortsatt arbete med modell för ´Innovationslyft SMF i Sverige´, ett flertal projektförslag samt medverkan i arbetet kring standard för innovationsledningssystem pågår. Fortsatt förväntad effekt: ökad innovationsförmåga, speciellt hos SMF.

Upplägg och genomförande

Dialoger har förts med ca 50 SMF och IMP3rove-mätningar har gjorts i ett mindre antal SMF. Få av dem var mogna för en komplex modell som IMP3rove, definitioner och data var inte kända vilket gör mätningen godtycklig. IMP3rove ensamt kan inte utgöra bas för ett ´Innovationslyft´. Förslag: Långsiktigt arbete där mätningar/analyser föregås av insiktsskapande och följs av ´resor´ med expertstöd i företagens uppbyggnad av ledningssystem och kompetens för kontinuerlig innovation. Till ´resan´ kopplas utbildning/träning, enkla verktyg och branschöverskridande innovationsnätverk

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.