Påverkansplattform - Förnybar energi till havs

Diarienummer 2015-04762
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Fire Research, Borås
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Pågående
Ansökningsomgång Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 - 2015 B

Syfte och mål

Syftet är att näringsliv och forskning positionerar sig och agerar i europeiska sammanhang som gynnar svenska satsningar inom havsbaserad energiutvinning i H2020. Dessutom att utveckla ett långsiktigt samarbete bland svenska intressenter som utgör basen för att sprida kunskap om EU´s finansieringssystem inom R&D samt att rekrytera fler organisationer till EUs påverkansorgan. Målet är att etablera svenska nyckelaktörer i de viktigaste påverkansorganen för H202 och att minst tre prioriterade svenska områden finns med i arbetsprogramet för 2018-2020.

Förväntade effekter och resultat

Fortsatt teknikutveckling som positionerar svensk produktion av förnybar energi från havet Goda förutsättningar svenska företag och forskningsinstitutioner får en framträdande roll inom omställning av europeiska energisystemet Svensk spetskompetens inom elnätinfrastruktur bidrar till ökat energiutbyte mellan de europeiska länderna Svensk teknik och kunskap bidrar till ökad flexibilitet i europeiska elsystemet Att sidoeffekter som att utnyttja elinfrastruktur till t.ex. syresättning av havsvatten Utveckling av nya affärsmodeller Ökad medverkan av SMF i R&D-program

Planerat upplägg och genomförande

Fördjupad inventering och komplettering av identifierade beslutspåverkande organ görs. Detta ligger som grund för fördelning av uppdrag inom projektgruppen som består av projektets partnerskap. Ytterligare företag kommer att bjudas in att delta i projektgruppen, t.ex. ABB, Vattenfall m.fl. Arbetet inleds med kick off för deltagande organisationer därefter startar individuellt arbete, avstämningar sker genom webbmöten varje kvartal. Två gånger per år arrangeras forum för dialog med övriga intresserade. Arrangemang i Bryssel planeras. Arbetet leds av en koordinatorgrupp.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.