Påverkansplattform - Förnybar energi till havs

Diarienummer 2015-04762
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP Fire Research, Borås
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - januari 2019
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 - 2015 B

Syfte och mål

Syfte och mål har i allt väsentligt uppfyllts. Representation har etablerats i viktiga europeiska påverkansorgan, medverkan har skett vid ett flertal konferenser, eget arrangemang med deltagande av kommissionens representanter har genomförts i Bryssel, nätverk har stärkts och breddats som bidrar till ökade möjligheter för svenska företag i europeiska FoI-ansökningar, framtagen utlysningstext finns i arbetsprogram för H2020 för år 2020. Ett flertal initiativ till att bygga konsortier har resulterat i åtta inlämnade eller pågående ansökningar till H2020-programmet.

Resultat och förväntade effekter

Påverkansplattformen har varit viktig för att bygga gemensam bas för aktiviteter såväl i påverkansorgan som för bevakning av utlysningar och initiativ att utveckla behovsdrivna ansökningar tillsammans med europeiska partners. Detta arbete kommer att utvecklas vidare, såväl för att samordna påverkan som att bevaka utlysningar och bygga samarbetskonsortier.

Upplägg och genomförande

Arbetet bygger på fyra huvudaktiviteter. Etablera representation i påverkansorganisationer, synliggöra svensk kompetens vid relevanta konferenser, stärka nätverk som bas för projektinitiativ och ansökningar samt kommentarer och bidrag till innehåll i workprograms. Arbetet har förändrats över tid, inledningsvis fokus på work programs och etablera representation, i senare skede fokus på projektinitiativ och konsortiebyggande för ansökningar. Arbetet är tidskrävande och engagemanget från deltagarna varierar över tid och är känsligt för personförändringar.

Externa länkar

www.oceanenergy-sweden.se Projektets resultat och aktiviteter har i huvudsak visats via OffshoreVästs och Ocean Energy Swedens hemsidor

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.