Öppna data - Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg

Diarienummer
Koordinator Socialstyrelsen
Bidrag från Vinnova 600 000 kronor
Projektets löptid december 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har varit att förbättra möjligheterna för Socialstyrelsens intressenter att använda produkterna nationella riktlinjer och försäkringsmedicinskt beslutsstöd. Projektets huvudmål var att göra det försäkringsmedicinska beslutsstödet och nationella riktlinjer tillgängliga som öppna data och utreda förutsättningarna för att göra produkterna tillgängliga som länkade öppna data. Nationella riktlinjer är idag tillgängliga som öppna data. Det försäkringsmedicinska beslutsstödets innehåll ska uppdateras före en publicering.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har lett fram till en rad konkreta resultat: publicering av en portalsida för öppna data på Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se/psidata) och publicering av nationella riktlinjer (NR), framtagande av begrepps- och informationsmodeller för NR och försäkringsmedicinskt beslutsstöd, utredning om teknisk plattform för att tillgängliggöra länkade öppna data, utredning om upphovsrätt för nationella riktlinjer. Projektet har också lett fram till att Socialstyrelsens ledning föreslagit att arbetet med öppna data ska fortsätta inom ordinarie verksamhet.

Upplägg och genomförande

Projektet har drivits i fem delprojekt. Ett av delprojekten har handlat om att undersöka om någon av Socialstyrelsens produkter kan tillgängliggöras som öppna data i närtid. Andra delprojekt har handlar mer om att arbeta långsiktigt. Detta arbetssätt var något som rekommenderades av E-delegationen i Vägledning för vidareutnyttjande för offentlig information och som också visade sig vara lyckosamt.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.