Öppen kollektivtrafikinformation

Diarienummer
Koordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB - IT-forskningsinstitutet Viktoria AB
Bidrag från Vinnova 937 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tagit fram en generell process för kollektivtrafikbranschen för öppnande av datakällor i syfte att generar tjänster av tredjepartsutvecklare. Processen grundas i tidigare arbete med Trafiklab och har prövats med två samarbetsorganisationer, Trafikverket och Taxi Stockholm. Processen har kommunicerats på för målgruppen relevanta konferenser och en skriftlig dokumentation finns tillgänglig på http://bit.ly/Xk6JBB. Studien kommer att dokumenteras i en vetenskaplig artikel under första halvan 2013.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: 1) Kunskap samlad i den skriftliga dokumentationen enl. ovan 2) teknisk infrastruktur och kunskap inom de deltagande organisationerna kring krav från målgruppen och interna rutiner för att möta dessa 3) ett gediget och intressant vetenskapligt material. Förväntade effekter är en förenklad process för framtida aktörer inom branschen, en permanentning av API:er från Trafikverkets, en målinriktning från Taxi Stockholm, samt minst en vetenskaplig publikation av hög kvalitet.

Upplägg och genomförande

Projektet har baserats på tidigare arbete med Trafiklab med följande undantag. I Trafikverket fanns ett särskilt behov att i detalj förstå tredje parts förväntningar. Detta har skett genom en aktiv uppsökande och medverkan från tredjepartsaktörer, vilket har stärkt projektets resultat. Hos Taxi Stockholm har mycket arbete skett kring att hantera att externa aktörer skriver verksamhetskritisk information. Projektet hade sannolikt vunnit på att ännu tydligare adressera konsekvenserna under de tidiga faserna av projektet. Båda dessa erfarenheter avspeglas i rapporten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.