Ökad tjänsteinnovation inom offentlig kommunal verksamhet genom kvalitetsdriven medborgarmedverkan

Diarienummer 2013-04062
Koordinator Karlskrona kommun - KOMMUNHUS RUTHENSPARRE
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid december 2013 - augusti 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Inom projektet har en användarcentrerad processmodell tagits fram och testats genom flera workshops med utvalda fokusgrupper. Resultatet av dessa möten har ökat den interna medvetenheten och vikten av att utgå från ett ´utifrån och in´ perspektiv med medborgarna i fokus för kvalitetssäkring av befintliga och nya tjänster. Många idéer har kommit fram och prioriterats tillsammans med fokusgrupperna. Projektet har skapat nya samarbetsytor mellan medborgarna, olika förvaltningar och kommunala bolag samt spridit information och resultat till ledningsgrupper och politiker.

Resultat och förväntade effekter

Projektet visar att det går att hitta nya sätt att involvera och kommunicera med medborgare för att bättre förstå och möta medborgarnas behov. Att sätta medborgarnas behov i centrum skapar ett nytt ´mind set´ i organisationen och kräver nya metoder och arbetssätt. Vi har i projektet tagit fram en process och ett antal metoder som är implementerbar och användbar på alla nivåer i en offentlig organisation. Det ger verksamheterna ett nytt verktyg för att skapa tjänster där medborgaren är i centrum och delaktiga genom hela processen från idé till färdig tjänst.

Upplägg och genomförande

Fem olika möten med utvalda fokusgrupper har genomförts. Fyra träffar med företagargrupper med olika behov och problem i mötet med den kommunala verksamheten. Det femte mötet användes för att träffa en pensionärsgrupp som hade ett helt annat behov och problembild. Alla möten genomfördes i workshopform med en moderator som fokuserade på Förstå-fasen. Grupperna problematiserade kring behov som inte i dagsläget möts av kommunen på ett bra sätt. Alla tillfällena gav mycket värdefullt material att analysera. Ett område gällande en skyltpolicy har arbetats om i samverkan med gruppen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.