Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Mobila bioprocessenheter

Diarienummer
Koordinator pSk earth adaption AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - maj 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet var att visa på möjligheten med mobila bioprocessenheter för tillverkning av biobaserade produkter. Kan mobila bioprocessenheter möjliggöra användning av idag oanvända biomassor. Arbetet har visat på att det finns ett stort behov av att ersätta dagen fossilbaserade råvaror för tillverkning av kemikalier och bränslen. Jämfört med dagens traditionella metoder, möjliggör bioteknologiska processer användning av oanvända och billiga biomassor. Mobila bioprocesser öppnar upp nya möjligheter för tillverkning av kemikalier på ett kostnadseffektivt sätt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektförslaget har mött väldigt många positiva kommentarer från universitet/högskolor/forskningsinstitut och industri. Detta är ett första steg i en utveckling av bioraffinaderier som kan hantera dagens oanvända biomassor på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt. Kan tillverka både hög- och lågvärdiga bioprodukter kommersiellt attraktivt. Använder biomassa som inte påverkar den biologiska mångfalden negativt och som inte tar i anspråk landområden. Genom sin kompakta och mobila konstruktion skapar den ett engagemang både i städer och på landsbygd.

Upplägg och genomförande

Projektet har utförts enligt plan. Många värdefulla diskussioner och möten har avhandlats med akademi och industrier. Konceptet har utifrån dessa diskussioner allt mer optimerats. Projektet har varit otroligt viktigt för att kunna få fram en tydligare bild kring vilka problem vi står inför samt vilka lösningar som är idag och imorgon möjliga. Dessa typer av projekt är mycket viktiga. Vi ser nu ett behov av att initiera ett av områdena i en prototyp eller demonstration för att därigenom kunna omsätta det som vi nu har lärt oss i konkreta och kommersiella upplägg.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 22 november 2017

Diarienummer 2017-05217

Statistik för sidan