Miljöneutrala brandsläckningsmetodiker

Diarienummer 2016-03449
Koordinator Örebro universitet - Maskinteknik, Institutionen för naturvetenskap och teknik
Bidrag från Vinnova 3 547 136 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationer inom miljö och transport

Syfte och mål

Syftet med projektet är att koppla ihop släcktekniska innovationer med vetenskapligt förankrad brandteknik och miljöbedömning. Brandsläckning kan orsaka stor miljöpåverkan där släckmedel i sig är toxiska och kan laka ut och transportera giftiga brandrester med risk för irreversibla skador. Målet är att bidra till en god, framtida miljö och säker brandbekämpning genom att utforma släckprotokoll som är färdig att användas av räddningstjänsten med hänsyn taget till både miljöpåverkansanalys och släckeffektivitet.

Förväntade effekter och resultat

Slutprodukten är ett vetenskapligt baserat processprotokoll för släckinsatser vid bil- och byggnadsbränder anpassat för räddningstjänsten. Kunskapsutvecklingen behövs för att göra storskalig släckning nationellt och internationellt miljöeffektiva och hållbara. Bara i Sverige uppgår antal insatser där potentiella utsläpp kan skada grundvatten eller känslig miljö till 10 500/år. Resultatet förväntas bli en kompetenshöjning av miljöarbetet mot att uppfylla miljökvalitetsmålen.

Planerat upplägg och genomförande

Utförandet sker genom att studera repeterbara försöksbrandscenarier och utföra en syntes av släckeffektivitet, hur släckförloppet påverkar bildning och emissioner av biprodukter, samt vilken effekt släckmedlet och släckvattnet ger i den terrestriska och akvatiska miljön kortsiktigt och på medel-lång tid. Hänsyn tas till släckmedlets och släckvattnets toxicitet, spridning och fördelning i miljön, släcktid, temperatursänkningsförmåga och mängd bildat släckvatten samt påförningsteknik och tillämpbarhet hos räddningstjänsten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.