Mänskliga Rättigheter (MR) - en drivkraft för utveckling av informationssamhället 3.0

Diarienummer
Koordinator Västra Götalandsregionen - Enheten för rättighetsfrågor
Bidrag från Vinnova 623 240 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Syftet är att göra Mänskliga Rättigheter, MR till en drivkraft för innovationsutveckling i företag och offentliga organisationer med fokus på samhällsutmaningen informationssamhället 3.0. Målet är att skapa ett konsortium och en projektplan som ska leda till att införa MR som krav- och tolkningsram för designmetoder. En annan målsättning är att identifiera primära produktutvecklingsområden som ska generera fler hållbara affärer och arbetstillfällen

Resultat och förväntade effekter

Utifrån de utvecklingsbehov som identifierats kommer huvudfokus att ligga på besöksnäring och handel. Genom att involvera brukare och nyttiggöra aktuell forskning inom interaktionsdesign, universal design och MR vid utveckling av innovativa informationstjänster, kan både nya affärsmöjligheter och fler jobb skapas. Ett sektorsövergripande konsortium med kompletterande kompetenser är under bildande. TD har rönt ett stort intresse i Japan. Därför har samarbete inletts med ett flertal japanska företag och organisationer, som även har ingångar till Kina och Sydkorea

Upplägg och genomförande

Projektet har byggt på en dialog mellan de aktörer som ingår i partnerskapet. Tre workshops har genomförts, varav två där partnerskapet arbetat med att konkretisera projektet, inventera kompetensbehov, reda ut begrepp och enas om inriktning. Den tredje workshopen arrangerades för att fånga upp intresset för projektidén hos aktörer från akademi, näringsliv och samhälle, och för att inventera utvecklingsbehov inom olika temaområden. En studieresa till Tokyo har också genomförts, eftersom Japan är föregångare när det gäller universal design och tillgänglighetsanpassning

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.