Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Kvinnors företagande i spåren av offentlig sektors omvandling

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 4 400 000 kronor
Projektets löptid juli 2008 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Sammanfattning av projektet och dess resultatCHAR(13) + CHAR(10)Projektet har drivits enligt planerna och inriktats just på det titeln säger dvs kvinnors företagande i den offentliga sektorns omvandling. Projektdeltagarna har varit både seniora och juniora. De seniora har varit professor Elisabeth Sundin och docent Malin Tillmar.Dejuniora har varit flera men framförallt två doktorander som lagt fram sina licavhandlingar som ett resultat av projektet.CHAR(13) + CHAR(10)Inom projektet har använts både kvantitativa och kvalitativa metoder. Flera sektorer och näringar har ingått i det empiriska arbetet. Några av dem har varit reglerade och några oreglerade. En annan viktig urvalsdimension har varit förekomsten av professioner och semiprofessioner. Det sistnämnda indikerar att de teoretiska analysverktygen också har varit flera - inte bara entreprenörs- och genusteorier som kan ses som självklara i sammanhanget utan också professionsteorier och influenser från det organisationsteoretiska fältet.Projektet har drivits enligt planerna och inriktats just på det titeln säger dvs kvinnors företagande i den offentliga sektorns omvandling. Projektdeltagarna har varit både seniora och juniora. De seniora har varit professor Elisabeth Sundin och docent Malin Tillmar. De juniora har varit flera men framförallt två doktorander som lagt fram sina licentiatavhandlingar som ett resultat av projektet. Under projektets gång har tidigare samarbeten intensifierats och andra initierats.Alla nämnda upplysningar ser vi som viktiga resultat av projektet dvs· att kunskaps- och forskningsområdets fylls på med nya forskare,· att betydelsen av att olika metoder kombineras görs tydligt· att företagandes olika uttrycksformer beaktas, inte bara det lätt åtkomliga och populärt och politiskt· uppmärksammade,· att företagandets samband med arbetsmarknaden och övrigt närings- och yrkesliv görs tydligt. Det kräver breda empiriska angreppssätt och kombination av teoretiska perspektiv. Traditionella entreprenörsteorier är inte nog utan det behövs också andra teorier. Vilka kan variera med frågeställningen. Det enda genomgående är nödvändigheten av genusmedvetenhet och genusperspektiv.Projektets resultat har varit både väntade och oväntade. Bland det oväntade kan nämnas att de stora förhoppningar som från politiskt håll ställts på att kvinnors företagande skulle ökas i samband med att stora, av kvinnor dominerade, välfärdssektorer öppnades upp för privata utförare måsteproblematiseras. Antalet kvinnor som företagare i sektorerna ökade visserligen (i vissa delsektorer)men deras andel av de etablerade marknaderna ökade inte. Det är det sistnämnda som avgör försörjningsmöjligheterna.( En kortversion av de resultaten återfinns i bokkapitlet Sundin & Tillmar Kvinnors företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling, 2011). En annan slutsats av dessa resultat är att det påtvingade företagandet, engelskans necessity entrepreneurship, ökar särskilt bland kvinnor. Motbilder mot dessa huvudsakligen dystra resultat saknas inte bland forskningsresultaten. Det finns framgångsrika och nöjda kvinnor som blivit företagare i spåren av den offentliga sektorns omvandling. Några sådana finns t ex i skriften från Tillväxtverket år 2010 (se nedan) och i Appelkvists studie från 2012. Sammantaget tycks dock företagandets manliga könsstämpel kvarstå och i vissa fall vara starkare än yrkens och verksamheters könsstämpel. Det indikeras exempelvis i Sundin Entrepreneurship and the reorganization of the public sector: A gendered story. Economic and Industrial Democracy. 2011. Pp.1-23. Vol- 32, No. 4, pp 631-654 och Sundin & Tillmar Masculinisation of the public sector: local level studies of public sector outsourcing in elder care. 49-67 I International Journal of Gender and Entrepreneurship. Vol 2, number 1. 2010. Institutional perspectives.Köns- och genusstämplar är ingalunda ´en gång för alla´ givna. Det är motiverat, som den könsteoretiska forskningen betonar, att uppmärksamma det rörliga att det är stämplingsprocesser som pågår. Det belyses exempelvis i Appelkvists avhandling (2012) av företagandet blandveterinärer. Yrket har på några decennier gått från att vara helt dominerat av män till en kraftig majoritet av kvinnor bland de studerande. Företagandet bland veterinärer förändras dock inte i samma takt för män och kvinnor och inte heller i andra avseenden. Företagandet kan bidra till en polarisering inom yrkesgruppen. Om det kommer att bli så är ännu för tidigt att avgöra. Forskarna som utgjort gruppen kommer att fortsätta inom området. Det är viktigt resultat av projektet. Under senare delen av projektet har relationerna mellan entreprenörskap, företagande och innovationer aktualiserats i flera frågeställningar och samarbeten. Det tycks klart att innovationsbegreppet, och därmed innovationspolitiken, har kraftig könsbias. Det kan leda till att kvinnors idéer och företagande inte uppmärksammas eller bedöms som angelägna vilket är negativt inte bara för dem utan också (faktiskt) för berörda organisationer, potentiella kunder, patienter och behövande. Samma resultat ger de avgränsningar av vilka tjänster och produkter som det offentliga, i form av kommuner och landsting, är beredda att helt eller delvis finansiera.Hittills utgivna publikationerPublikationer producerade inom projektet Kvinnors företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling. Vinnova 2008-01118 (Kronologisk ordning)Sköld, Birgitta. Strukturerna och företagandet. En longitudinell studie av kvinnors och mäns företagande i spåren av offentlig sektors omvandling. Lic.avhandling. Linköpings universitet. 2013.Ahl, Helene & Sundin, Elisabeth (2013) Kvinnors företagande och genusordningen. I Blomberg, E.och K. Niskanen red. Arbete och jämställdhet förändringar under 50 år. SNS Förlag.Appelkvist, Jenny. Det självklara företagandet? Kvinnors företagande i veterinärprofessionern. Lic. Avhandling. Linköping universitet. 2012.Achtenhagen, L. & Tillmar, Malin. (2012), With a focus on context studies on women´s entrepreneurship from Nordic countries and beyond: Editorial, International Journal of Gender and Entrepreneurship.Sundin, Elisabeth (2012). Entrepreneurship, Innovation and Gender. The construction of projects for entrepreneurship and innovation in the healthcare and care sectors. Pp. 155-172. In Andersson, Berglund, Gunnarsson and Sundin, Promoting Innovation. Policies, Practices and Procedures. Vinnova.2012.Nählinder, J., Tillmar, Malin. & Wigren-Kristoffersson C. (2012), Are female and male entrepreneurs equally innovative? Reducing the gender bias of operationalisations and industries, In Andersson, Berglund, Gunnarsson and Sundin, Promoting Innovation. Policies, Practices and Procedures. Vinnova 2012.Sundin, Elisabeth. Entrepreneurship and social and community care. Journal of Enterprising Communities. People and Places in the Global Economy. Vol. 5 No. 3, 2011-212-222.Sundin, Elisabeth & Tillmar, Malin Kvinnors företagande i spåren av den offentliga sektorns omvandling. Kapitel 6 I Blomberg, E., Hedlund, G., Wottle, M. red. 2011. Kvinnors företagande mål eller medel. SNS Förlag.Sundin, E. & Tillmar M. (2008) A nurse and a civil servant changing institutions: entrepreneurial processes in public sector organizations, Scandinavian Journal of Management - special issue on `Recreating/Recontextualising Entrepreneurship´, vol 24, pp 113-124.Nählinder, Johanna & Sundin, Elisabeth Everyday innovation in elderly care and healthcare. Kap 7, sidorna 101-114 I Döös, M., & Wilhelmson, L., (eds(, (2009) Organising Work for Innovation and Growth. Vinnova Report VR 2009:22.Sundin, Elisabeth. Entrepreneurship and the reorganization of the public sector: A gendered story.Economic and Industrial Democracy. 2011. Pp.1-23. Vol. 32, No. 4, pp 631-654.Aaltio, Iiris, Kyrö, Paula och Elisabeth Sundin. Heuristic method: insigths into a conceptual understanding of women´s entrepreneurship and social capital. Chapter 5 in Entrepreneurship Research in Europe. Evolving Concepts and Processes. Edward Elgar, Cheltenham UK. Eds. Borch, O.J. et.al.Sundin, Elisabeth och Gunilla Rapp. Att främja kvinnors företagande Exemplet östergötland. Helix Working Papers. 2011.Sundin, Elisabeth & Tillmar, Malin The intertwining of social, commercial and public entrepreneurship. Kapitel 6, pp 109-124 I Fayolle, A., Matlay, H., eds. 2010. Handbook of Research on Social Entrepreneurship. Edward Elgar.Sundin, Elisabeth & Tillmar, Malin. Varför ska kvinnor starta företag inom vård och omsorg? Medförfattare Malin Tillmar och Monica Renstig. Tillväxtverket: Stockholm 2010.Sundin, Elisabeth & Tillmar, Malin. Uppföljning av ´Eget Val´ i äldreomsorgen i Linköpings kommun. Medförfattare Malin Tillmar. Linköpings kommun: FoU-rapport 63:2010.Sundin, Elisabeth & Tillmar, Malin. Masculinisation of the public sector: local level studies of public sector outsourcing in elder care. 49-67 I International Journal of Gender and Entrepreneurship. Vol 2, number 1. 2010. Institutional perspectives on gender and entrepreneurship. Guest editors: Helene Ahl and Teresa Nelson.Sundin E. & Tillmar M. (2010) är det något särskilt med offentlig sektor?, Nordiske OrganisasjonsStudier, vol 12:4, pp3-7.Sundin, Elisabeth. (2009) Har kvinnliga entreprenörer egna strategier? I Kvinnors företagande den verkliga framtidshistorien. Centrum för Näringslivshistoria.Sundin, Elisabeth. Care in SMEs The Hidden Social Entrepreneurship in 35-39 in Gawell, Malin, Johannisson, Bengt och Lundqvist, Mats Entrepreneurship in the Name of Society. Reader´s Digest of a Swedish Research Anthology. KK-stiftelsen: Stockholm.Sundin, Elisabeth. De många dropparna urholkar stenen, I Kvinnors företagande från icke-fråga tillsjälvklarhet? En bok om arbetet med att främja kvinnors företagande. Tillväxtverket 2009.Sundin, Elisabeth Det dolda samhällsentreprenörskapet.- omsorgsmotiv i småföretag Kapitel 4 i Gawell, Malin., Johannisson, Bengt och Mats Lundqvist. Samhällsentreprenörer. KK-stiftelsen 2009.Tillmar M. (2009) Societal Entrepreneurs in the Health Sector Crossing the Frontiers, Social Enterprise Journal vol 5, issue 3, pp 282-298.Tillmar M. (2009) No longer so strange? (Dis)trust in municipality-Small Business Relationships, Economic and Industrial Development, vol. 30, Issue 3, pp 128.Sundin, Elisabeth & Tillmar, Malin. Kvinnors företagande i spåren av offentliga sektorns omvandling.I Larsson, P., Göransson, U och M. Lagerholm red. Sesam öppna dig! Forskarperspektiv på kvinnors företagande. Vinnova Rapport VR 2008:20Annan resultat- och kunskapsspridningProjektets seniora medlemmar har deltagit i rad arrangemang på temat under hela projektperioden. Involverandet i skriv- och redaktörsprojekt är ett resultat av projektet liksom deltagande i studier initierade av lokala, regionala och också nationella aktörer. (resultaten återfinns i de publikationer från projektet som bifogats). Detsamma gäller Tillmars fortsatta engagemang i ett stort forskningsprojekt om kvinnors företagande finansierat av VR. Helene Ahl står som sökande.Elisabeth Sundin kommer att närmast fortsätta med ett projekt som inriktas mot äldre företagare. De erfarenheter som erhållits under det nu avrapporterade projektet kommer att utgöra en viktig ´ingång´ i det arbetet.De två nyblivna ´licarna´ kommer att fortsätta inom forskningsområdet vilket kommer att få stor betydelse på lång sikt. Det kan också nämnas att resultaten från lic.avhandlingarna uppmärksammats osedvanligt mycket av massmedia inte bara i lokala och regionala media utan också i rikspressen och i riktade media såsom Dagens Samhälle.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01118

Statistik för sidan