KTH Live-In Lab - Testbädd för boende- och byggrelaterade miljöinnovationer

Diarienummer 2015-05055
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Institutionen för energiteknik
Bidrag från Vinnova 4 842 286 kronor
Projektets löptid november 2015 - december 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med KTH Live-In Lab är att öka innovationstakten samt att bidra till ökat företagande, förstärkning av miljötekniksektorn och ökad export av produkter och tjänster för boende och byggande. Testbädden blir även en ny och unik nod för samarbete mellan akademin, industrin och samhället. Målet är att upprätta och driftsätta en testbädd för innovativ miljöteknik. Målet med projektet anses uppfyllt då flertalet FoU-projekt påbörjats och att testbädden kan drifttagas i maj 2018. Syftet kvarstår och är väl förankrat i samtliga styrande dokument och kommunikationsmaterial.

Resultat och förväntade effekter

37 företag/org. är involverade i testbädden vilka bidragit med ca 20 miljoner i medfinansiering och bidragit till att KTH Live-In Lab erhållit ca 17 miljoner för FoU. 32 intresseanmälningar om att använda testbädden har inkommit varav 20 är godkända, 8 inväntar färdig byggnation och 5 är finansierade. 10 forskargrupper på KTH är involverade, ca 15 examensarbeten har utförts, ca fem kurser har kopplats till testbädden samt fem universitet är i dagsläget involverade i verksamheten (KTH, SU, Chalmers, KI och Max Planckinstitutet i Berlin). Testbädden beräknas stå färdig sista maj.

Upplägg och genomförande

12 halvdagsseminarier anordnades där partnerna utformade strukturer för testverksamheten. Utöver det anordnas ett tjugotal ämnesspecifika möten där expertis delgav tankar kring områdena (avtal, teknik, kommunikation etc.). Styrelsemöten har hållits fyra gånger per år och det Externa rådet har sammankallats två gånger. Semrén & Månsson och Einar Mattsson har tagit ett större ansvar gällande projektering och kommunikation. Upplägget med ämnesspecifika halvdagsseminarier har fungerat mycket bra och resulterat i strukturer vilka är godkända av både akademin och industrin.

Externa länkar

www.liveinlab.kth.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.