Körsimulering och visualisering i framtidsforskningens tjänst

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - september 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projekts syfte har varit att utreda en vidareutveckling av körsimulatorns användningsområde till att omfatta även framtidsforskning. Målet har varit att identifiera relevanta inriktningar/framtidsscenarier, kompetens- och teknikutvecklingsbehov, intressenter och samarbetspartner. Projektet har nått målen vad gäller kartläggning av framtida forskningsinriktningar, teknikutveckling och aktörer. Vad gäller att hitta en lokal samarbetspartners med hög kompetens inom metodik för framtidsforskning har projektet inte helt lyckats med målsättningen.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en beskrivning av hur körsimulering och visualisering kan utvecklas till ett kraftfullt, gränsöverskridande verktyg i innovationssystemet för utformning av framtidens fordon och trafikmiljöer. Förväntade effekter: 1. Vidareutveckling av simulering och visualisering till att omfatta framtidsforskning inom fler tillämpningsområden, t.ex. miljö. 2. ökad svensk kompetens inom framtidsforskning i transportsektorn. 3. Utgöra en viktig forskningsplattform för projekt inom EU-programmet Horizon 2020, speciellt inom området ´samhällsdrivna utmaningar´.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts av VTI i samarbete med kompetenscentret ViP:s parter. Projektet har varit av kartläggande karaktär och har bestått av följande aktiviteter: -Litteraturgenomgång -Sökning på internet (organisationer med verksamhet inom framtidsforskning) -Besök och intervjuer med aktörer och intressenter -Workshop och (planerat) slutseminarium -Sammanställningar och analys Presentationer på ViP-workshop. -Rapportskrivning. Rapporten är under utarbetning och kommer att publiceras på ViP:s hemsida (www.vipsimulation.se)samt skickas till Vinnova.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.