Kollaborativ kompetens

Diarienummer 2018-00517
Koordinator Trä- och teknikcollege i Skellefteå AB
Bidrag från Vinnova 907 000 kronor
Projektets löptid mars 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Kunskapssatsningar för industrins digitalisering
Ansökningsomgång Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Syfte och mål

Syftet med projektet är att visa på de möjligheter för tillverkande företag som dagens och framtidens digitalisering och robotteknik ger genom säkrare teknik och sensorstyrda, kollaborativa robotar samt vilka nya krav på kompetens det ställer. Målet är att ge praktisk kunskap till ett stort antal företag i regionen och tillsammans hitta tillämpningar för hur kollaborativa robotar skulle kunna användas i deras verksamheter och i nya branscher, som t.ex. träindustri och kompositindustri. Ett delmål är också att visa på fördelarna med öppen innovation.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna är en ökad medvetenhet och konkreta idéer kring hur man praktiskt går till väga för att ta vara på möjligheterna med kollaborativa robotar. Genom att företagen får vara med och tänka utifrån sina egna verksamheter ger det ett ökat engagemang och hjälp att ta ett första steg. Projektet ska också leda till att fler företagsstödjande aktörer har kännedom om möjligheterna med tekniken och därigenom kan ge ett bättre stöd till tillverkande företags utveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet genomförs under 2018 med fem informationskvällar, varav minst två på orter i Västerbottens inland, och tre workshops/makeathons. På infokvällarna presenteras exempel från industrin och en praktisk demo av robotarmens funktioner genomförs, med möjlighet att prova på. Under makeathonsen jobbar man mer koncentrerat med fokus på deltagande företags verksamheter för att ta fram koncept genom öppen innovation. Resultat från utvärderingar av aktiviteter och lösningar från makeathons sammanställs och presenteras på ett avslutande frukostmöte samt i en folder och film.

Externa länkar

Infosida Kollaborativ Kompetens

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.