itACiH it-stöd för avancerad cancervård i hemmet

Diarienummer 2013-04876
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 13 445 000 kronor
Projektets löptid januari 2014 - januari 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 3 implementering
Ansökningsomgång Challenge-driven innovation - Stage 3 Additional investment (Complete application 2013)

Syfte och mål

Behovet av avancerad sjukvård i hemmet ökar i takt med att mängden cancerpatienter ökar, men också när antalet patienter med kroniska tillstånd som kräver långvarig vård ökar, och när andelen ´äldre äldre´ ökar. För dessa tillstånd är vård i hemmet oftast att föredra, men det krävs stödsystem anpassade till denna situation för att kunna bedrivas effektivt och på ett sätt som patienterna uppfattar som säkert. Målet i detta projekt har varit att ta fram ett sådant stöd för verksamheten med stöd för planering, genomförande och uppföljning av mobil verksamhet.

Resultat och förväntade effekter

Med adekvat stöd för ASiH har verksamheterna blivit patientsäkrare - när risken är mindre att glömma något är eliminerad, mindre stressande för personalen - när alla vet vad som skall göras, och effektivare - när mindre tid behöver läggas på koordinering och problemlösning. Personalens kommunikation stöds och samverkan underlättas. När alla ser vad som behöver göras är det lättare att samverka och hjälpas åt. Cheferna ser att verksamheten flyter bättre. En kombination av en webblösning för datorer och app för pekplattor gör att man kan arbeta effektivt i alla situationer.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat utifrån en mycket öppen formulering av problemet att stödja hemsjukvård. För att förstå hur detta kan utformas, har projektet arbetat med ständig involvering av användare och en tidig prototyp som givit erfarenhet och nya idéer. En sådan ´agil´ metod gör att användarna styr successivt, baserat på sin erfarenhet, kommer på nya funktioner och kan löpande korrigera sådant som inte blev bra, i vårt fall på veckobasis. Det resulterande systemet har nu provats på flera olika avdelningar och situationer och uppskattas för att det är lätt att förstå, och lätt att använda.

Externa länkar

Översiktlig projektbeskrivning

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.