Innovationsbarometer

Diarienummer 2017-05363
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad/Reglab
Bidrag från Vinnova 1 970 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - april 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Innovationsförmågan i offentlig verksamhet uppmärksammas allt mer i Sverige. Viktiga insatser görs på statlig, regional och lokal nivå för att stärka förmågan och kapaciteten att driva innovation och förnyelse. Samtidigt saknas data och möjligheten till analys inom området. Målet med projektet är att öka kunskapen om den offentliga sektorns innovationsförmåga genom att etablera en regelbunden undersökning om innovationsförmågan. Undersökningen tillför ny data som grund för kunskapsutveckling inom den offentliga förvaltningen.

Förväntade effekter och resultat

Projektet ska genomföra en första undersökning om innovationsförmågan i stat, kommuner, landsting och regioner. Projektet ska resultera i en rapport samt en metodik och process för genomförandet. Vidare ska projektet utveckla en prototyp för självskattning där enskilda organisationer själva kan jämföra sin utvecklingsnivå i relation till den databas som genereras i undersökningen. Projektet ska även lämna förslag till hur en regelbunden undersökning kan organiseras och finansieras för att säkerställa långsiktighet.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds i december 2017 med rekrytering av projektledare och en behovsinventering samt framtagande av en projektplan. I nästa fas upprättas avtal med leverantörer, frågeställningar definieras, datainsamling testas. Hösten 2018 genomförs undersökning och efterföljande analys och utformning av rapport. Resultaten publiceras och kommuniceras i nästa steg. I en avslutande fas utformas förslag till hur en återkommande undersökning kan utformas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.