Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Innovationsbarometer

Diarienummer
Koordinator Sveriges Kommuner och Landsting - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad/Reglab
Bidrag från Vinnova 1 970 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - oktober 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets mål var att öka kunskapen om den offentliga sektorns innovationsförmåga. Detta har gjorts genom att tillföra ny data som grund för utveckling av offentlig verksamhet. Genom att bearbeta, förankra och genomföra undersökningen Innovationsbarometern har projektet etablerat ett tillvägagångssätt och metodik som gett unika data om innovationsarbetet i offentlig verksamhet i Sverige.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har gett följande resultat: - Det finns framtagna frågeunderlag som kan återanvändas. - Erfarenheter och rekommendationer har dokumenterats. - Resultat och analys av undersökningen har kommunicerats till en bred grupp av representanter för kommuner, regioner, myndigheter och departement. - Projektets resultat och erfarenheter har dokumenterats och publicerats i en rapport. - Resultaten har publicerats via tjänsten Innovationstestet.se som ger verksamheter möjlighet att värdera det egna innovationsarbetet. - SCB avser genomföra en uppföljande studie 2020.

Upplägg och genomförande

Hösten 2017 etablerades projektet, rekryteringen av projektledare genomfördes och ett samarbete med COI etablerades. I nästa fas bearbetades frågeunderlag och testades på olika målgrupper. Urval av målgrupp fastställdes och registerutdrag genomfördes. Förutsättningarna för en självskattningsfunktion undersöktes. I följande fas genomfördes undersökningen i form av två enkätunderlag till berörda målgrupper. Därefter vidtog analys av data och resultatsammanställning. Resultat publicerades och kommunicerades och självskattningsfunktionen öppnades via webblösning

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 5 december 2017

Diarienummer 2017-05363

Statistik för sidan