Inkubationsstöd-Excellens KI Innovations

Diarienummer 2017-02331
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - januari 2020
Status Pågående
Utlysning Inkubationsstöd - Excellens
Ansökningsomgång Inkubationsstöd - Excellens 2018-2019

Syfte och mål

Att accelerera utvecklingen av nya kunskapsintensiva life science projekt och bolag med internationell potential samt stärka inkubationsprocessen. KI Innovations skall visa på implementering och tillämpning av den process som presenterats inklusive en utvärdering av egenskaper och dess resultat. Man skall också påvisa påtagliga förbättringar i relationerna med universitetets innovationskontor. KI Innovations vill även stärka samverkan och relationerna med inkubatorer, kunder och partners som en del av sin strävan att öka IBO:ernas ”Entrepreneurial Intelligence”.

Förväntade effekter och resultat

Med en optimerad och stärkt inkubatorprocess kommer en god resultatutveckling att kunna uppnås. Tillsammans med en implementerad inkubatorprocess kommer stärkta relationer och samverkan med andra inkubatorer, kunder och partners accelerera utvecklingen av KI Innovations IBO:er men även stärka deras individuella ”Entrepreneurial Intelligence”. D.v.s. den individuella mognaden från innovatör till entreprenör samt en stärkt förmåga, självförtroende och kunskap om att driva sitt men även framtida projekts och bolags resa mot kommersialisering.

Planerat upplägg och genomförande

Redan under 2017 arbetar KI Innovations aktivt med att implementera och fasa in den nya processen och verksamhetsutvecklingen i både bolaget i sig men också bland projekt och bolag i förinkubatorn och inkubatorn. Under 2018 planerar KI Innovations att processen skall vara helt implementerad bland IBO:na. Intag till inkubatorn kommer att ske två gånger per år, detsamma gäller utvärdering av befintliga bolag och projekt i inkubatorn för beslut om exit eller förtidigt avslut. Under tiden kommer fortsatt kommersiell utveckling bedrivas hos IBO:na enligt den modell som presenterats.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.