Human factors vid ledning av svärmar av drönare

Diarienummer 2017-04881
Koordinator SAAB Aktiebolag - Aeronautics
Bidrag från Vinnova 1 405 750 kronor
Projektets löptid november 2017 - september 2018
Status Avslutat
Utlysning Nationella Flygtekniska Forsknings Programmet 7
Ansökningsomgång 2017-02942-en

Syfte och mål

Under de senaste åren har möjligheten att använda svärmar av drönare för att autonomt lösa komplicerade uppgifter börjat uppmärksammas. En sällan behandlad aspekt är användarperspektivet för den som ska leda drönarsvärmen, och det är detta som belysts i denna förstudie. Syftet med förstudien att få en ökad förståelse för komplexitet, samverkanskrav och grundläggande användarbehov vid ledning av en svärm av drönare har uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet från studien är identifierade human factors frågeställningar och identifiera interaktionsprinciper inom/mellan olika nivåer avseende ledningssystem för samverkande drönare.

Upplägg och genomförande

Inom studien har litteraturstudier, intervjuer och workshops genomförts där möjligheter och begränsningar inom området kartlagts och en grund för ett framtida forskningsprojekt lagts. Detta har uppnåtts genom att anlägga ett human factors-perspektiv i studien av krav och problemställningar vid användande av ett stödsystem för ledning av en svärm drönare. Faktorer som berörts är möjliga uppgifter för drönarsystemet, systemsamverkan, samverkan inom en ledningshierarki, beslutsstöd och autonomi.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.