Handläggningsstöd för fastighetsbildning baserad på virtuella 3D-modeller

Diarienummer 2014-05375
Koordinator LANTMÄTERIET - Gävle
Bidrag från Vinnova 476 968 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet har varit att utreda möjligheten att med 3D modeller effektivisera fältarbetet i fastighetsbildningsverksamheten. Projektet föreslår att man parallellt med att verka för lagstöd gällande rättsverkande koordinater genomför ett projekt där man tillämpar 3D modeller som stöd på ca 30-50 verkliga fastighetsbildningsärenden för att på verkliga ärenden kunna tillämpa arbetsmetoderna och mäta nyttoutfallet i produktionen.

Resultat och förväntade effekter

Utifrån tillgängliga data går tillräckligt detaljerad information att härleda för att skapa ett -1 metersgrid, i synnerhet när vegetation ska synas i modellen. Med en högsta datakvalitet på 1 metersupplösning en lagstiftning där markering på marken gäller i normalfallet, bedöms dock de samlade effektiviseringsvinsterna som små av att göra mer av fältarbetet från skrivbordet. Potentialen bedöms i huvudsak ligga i att minska resor och fältbesök i syfte att utföra besiktning.

Upplägg och genomförande

Studien har genomförts över ett pilotområde ´Hödalen´ i Dals Eds kommun. Inom pilotområdet har bearbetning skett av tillgängliga data för att generera 3D modeller med högsta tillgängliga informationskvalitet och för detta byggt en demo applikation baserat på en spelmotor för 3D. Utifrån demoapplikationen har projektet studerat möjliga framtida arbetssätt för att effektivisera fältarbetet och detta har sedan legat till grund för nyttoanalysen. En omvärldsanalys har även genomförts och har tillsammans med nyttoanalysen landat i en rekommendation för fortsatt arbete.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.