Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

halvtidsuppdatering cykelsäkerhetsforskning

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 120 000 kronor
Projektets löptid mars 2017 - december 2017
Status Avslutat
Slutrapport 2016-05455_SV.pdf (pdf, 682 kB)

Viktiga resultat som projektet gav

En liten grupp på SAFER har samarbetat för att göra en första analys om orsak till brist på förslag inom FFI-programmet. Därefter hade projektledaren många diskussioner med aktörer inom det relevanta forskningsfältet för att förstå orsaken till FFI-programmets icke-attraktivitet. En workshop anordnades den 23 maj för att uppfylla projektets behov: att fungera som katalysator för att få fram flera förslag. Ansökningar som hade misslyckats tidigare fick ny möjlighet att presentera och nya personer att lägga fram sina förslag. Som komplement genomfördes en olycksanalys.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet identifiera två huvudsakliga bidragande faktorer för att förklara bristen på ansökningar i programmet. För det första var innehållet i FFI-programmet inte känt av relevanta aktörer. För det andra, bedömdes den nuvarande finansieringsmodellen vara ett enormt hinder. Industripartnerna är intresserade av forskningsförslag som identifierades, deras engagemang för att själva presentera på workshopen var ett bevis på det. Vår rekommendation är att minska medfinansieringskravet från 50% till 25%.

Upplägg och genomförande

Workshopen som organiserades den 23 maj var en katalysator för att nå flera mål. Personer som tidigare fått ett negativt svar hade ytterligare en chans att presentera sina idéer, fick feedback och kunde hitta nya partners för framtida ansökningar. Nya aktörer fick presentera sina forskningsidéer och fick möjlighet att hitta relevanta partners att vara med och hitta industripartner som var villiga att medfinansiera. Workshopen bidrog också till att visa FFI programrådet hur många relevanta idéer/personer som fanns. Olycksanalysen genomfördes genom att analysera STRADA data.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05455

Statistik för sidan