Hälsovård i förändring - Innovativa mHälsa teknologier for främjande av bättre hälsa

Diarienummer 2013-04660
Koordinator Blekinge tekniska högskola
Bidrag från Vinnova 4 996 742 kronor
Projektets löptid januari 2014 - juni 2017
Status Avslutat
Utlysning Hälsa och sjukdomsprevention - ett samarbete mellan Sverige och Indien

Syfte och mål

Projektet har bidragit till utvecklingen av ett långsiktigt indiskt-svenskt FoU samarbete kring användarmedverkan i utveckling av mobila tjänster för en hållbar utveckling. I den indiska fallstudien har en enkel, robust röstbaserad mobil hälsotjänst utvecklats och testats på drygt 800 personer. I den svenska fallstudien gick det långsammare att få tillträde till fältet och till framtida användare inom vårdsektorn. I slutskedet av projektet har dock dialogen med vårdsektorn breddats och fördjupats avseende hur innovativa mHälsa lösningar kan vinna insteg i svensk hälsovård.

Resultat och förväntade effekter

I den indiska fallstudien utvecklades i samråd med vårdpersonal och målgruppen blivande/nyblivna mödrar en röstbaserad hälsorådgivningstjänst. Tjänsten har testats med positivt utfall på drygt 800 kvinnor. Dialog har inletts med indiska staten om hur tjänsten kan skalas upp och implementeras på nationell nivå. I den svenska fallstudien utvecklades i samråd med vårdpersonal och diabetespatienter en prototyp för stöd av kommunikation och samarbete inom diabetesvårdlaget och med patienter. Kommersiell vidareutveckling i företagsregi diskuteras. Hittills 11 publikationer.

Upplägg och genomförande

Projektet hade ett multidisciplinärt upplägg med fokus på hälsa och hälsofrämjande å ena sidan och design och utveckling av teknologier som stödjer hälsa och underlättar hälsofrämjande å den andra. Ansatsen var iterativ och bestod av en kombination av designorienterad aktionsforskning, evidensbaserad hälsovård, mätning och utvärdering av tjänstekvalitet, användarupplevelse och faktisk användning av mHälsa tjänster samt av hur dessa tjänster påverkar hälsa. Kommersialisering av mobila hälsotjänster i samarbete med näringsliv och offentlig sektor har varit en del av målet.

Externa länkar

Om "Health in Hand", alias "Hälsovård i förändring - Innovativa mHälsa teknologier för främjande av bättre hälsa"

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.