Hållbar hantering och lagring av biomassa

Diarienummer 2016-05108
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Enheten för Jordbruk och Livsmedel, Uppsala
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid januari 2017 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt inom BioInnovation
Ansökningsomgång Pre-studies to develop new "Innovation Projects" within BioInnovation

Syfte och mål

Syftet var att tillsammans med industrin ta fram en ansökan om hållbar hantering och lagring av biomassa, innehållande beräkningar av hållbara potentialen för de råvaror från skog och jordbruk aktuella i de olika delprojekten, kartlägga behovet av ny kunskap för att säkerställa en hållbar hantering samt utveckla teknik för effektivare omhändertagande av restflöden från åkermark. Målet är att öka kunskaperna om en kostnadseffektiv lagring av rest- och sidoströmmar från jord- och skogsbruk utan omfattande förluster och därigenom öka konkurrenskraft och leveranssäkerhet.

Resultat och förväntade effekter

För att trygga försörjningen av biomassa i framtiden krävs förutom hög produktion per areal även kostnadseffektiv hantering och lagring av olika rest- och sidoströmmar från lant- och skogsbruk. Förstudien ledde till att delprojektet kom att ingå som ett arbetspaket i koordineringsprojektet. Avsikten med arbetspaketet är att kartlägga olika restflödens potential, behovet av ny kunskap för hållbar lagring samt tekniklösningar för effektivare omhändertagande av restflöden från jordbruket.

Upplägg och genomförande

Kartläggningen av olika råvarors potential kommer att ske i samverkan med delprojekten bland annat för att fastställa kvalitetskraven på potentiella råvaror, en kunskapsgenomgång görs av olika råvarors lagringsegenskaper. År ett inleds också utvecklingen av tekniken för uppsamling av rensverksfraktionen från tröskor, ett arbete som växelvis följs upp med utvärderingar i fält i samband med spannmålsskörden.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.