Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Hållbar fastighetsförvaltning genom BIM

Diarienummer
Koordinator IBINDER SVERIGE AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - november 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har god måluppfyllelse. Syftet att effektivisera förvaltningscykeln, den enskilt största kostnadsposten av en fastighet, har uppnåtts på ett tillfredsställande sätt. Olika framtagna lösningsbeskrivningar och prototyper verifierar att kostnadsbesparingar och resurseffektiviseringar uppstår för de fastighetsförvaltare som digitaliserar sina fastigheter. En verifierad beskrivning samt kravställan av lösning som del av projektets utkomst är också uppfyllt.

Långsiktiga effekter som förväntas

I projektet har vi visat på hur BIM kan användas för att effektivisera och ge en mer hållbar fastighetsförvaltning både för nybyggen och äldre fastigheter. Projektet levererar kravspecifikation samt prototypbeskrivningar på en sammanhållen lösning som med förvaltare är verifierad att bidra till effektiviseringar och en mer hållbar förvaltning. Vi ser stor affärsnytta och möjligheter på hur projektresultatet även gagnar aktörer som inte är fullt digitaliserade kan tillgängliggöra sig dessa effekter och därmed gradvis höja sin digitaliseringsgrad efter förmåga och behov.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i 6 olika arbetspaket där de 3 första gjorts parallellt och tillsammans syftat till att kartlägga informationsbehov, strategi och verifiera hypoteser i samarbete med flertalet förvaltningsaktörer. De sista arbetspaketen syftade till att ur projektresultatet utforma prototyper, design och kravställning på en framtida lösning samt hitta potentiella samarbeten för eventuell framtida utveckling och marknadsbearbetning. Metoden att i alla arbetspaket jobba nära förvaltare och aktörer har genomgående i alla faser visat sig framgångsrikt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00306

Statistik för sidan