Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

GoINN etapp 2

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 20 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Med utgångspunkt från resultat och erfarenheter av GoINN etapp 1, är målbilden för lärosätena att skapa samverkande innovationssystem där GoINN är verktyget för att förverkliga detta. Etapp 2 skall fokusera på förmedling av kunskap, rådgivning, koordination, verifiering, utveckling och lärande kring innovationsprocessens tidiga faser. GoINN skall verka i och utveckla starka forskningsmiljöer till starka forsknings- och innovationsmiljöer. Nyttiggörande av innovationer skall framstå som en naturlig och integrerad del i forskningen till gagn för samhället såväl regionalt som globalt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under etapp 1 etablerade GoINN en god samverkan mellan lärosätena och konsortiets övriga innovationsaktörer. Arbetet under etapp två förväntas resultera i två övergripande effekter: Starka forsknings- och innovationsmiljöer. I en stark forsknings- och innovationsmiljö finns innovationsbegreppet med som en naturlig del i forskningen, från ansökan till resultat, och nyttiggörande, likväl som publicering, ingår som en självklar del av verksamheten. En forsknings- och innovationsmiljö kännetecknas utöver god forskning bland annat av: -en miljö där en eller flera personer är aktiva i en omvärldsrelation och har en strategi för nyttiggörande -en grupp som kan kommunicera sitt nyttiggörande och där igenom nå ökad framgång med forskningsfinansiering -genom medvetenhet om sitt nyttiggörande genereras fler idéer till GoINN Effektivt och samverkande innovationssystem. GoINN har byggt upp ett system som på ett effektivt sätt ökar nyttiggörande av forskningsresultaten genom att: -formerna för ägaransvar och samverkan mellan innovationsaktörerna är etablerat -ett flödessystem för hantering av idéer är i drift -verktyg och metoder för flödeshantering och rådgivning har utvecklats -rådgivning kring nyttiggörande av idéer är etablerad -ett system för registrering och uppföljning, som kan hantera såväl konkreta idéer som intellektuella tillgångar, är etablerat. -nyttiggörandet omfattar bolagsbildningar, licensiering, tjänsteförsäljning, forskningssamverkan, publicering, etc.

Upplägg och genomförande

Upplägget av etapp 2 skiljer sig från etapp 1 i och med ett mer processorienterat arbetssätt. Härigenom skapas en enhetligare och tydligare bild av GoINN. Varje delprocess målstyrs med tydlig input och output från resp. process. Huvudprocesserna är: -Forskning och Innovation Arbetet koncentreras starka forskningsmiljöer, som erbjuds stöd och rådgivning via GoINN, för att utvecklas till starka innovationsmiljöer. Samverkan skapas såväl inom, mellan som runt dessa miljöer. -Flödeshantering och förverifiering Arbete består i att ta emot inkommande idéer, för att därefter paketera och förädla dessa. Det viktigaste är att idéerna får en kvalificerad bedömning och registreras i stödsystemet. -Vägledning Uppgiften är, att utifrån projektets och innovatörens bästa, ge förslag på hur nyttiggörandet av projektet bör ske. Det är dock projektägaren som i slutändan avgör hur projektet förs vidare. Beroende på projektens art, kan behov av extern kompetens för bedömning behövas. I första hand används de experter som finns inom konsortiet och vid behov kontrakteras externa kompetenser. För att huvudprocesserna skall fungera på ett effektivt sätt, tid- och resursmässigt, och ständigt utvecklas krävs support av ett antal övriga funktioner och kompetenser. Dessa utgörs då av stödprocesserna; Projektledning inkluderat administration, Kommunikation, Lärande, Expertpool samt Stödsystemet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-00548

Statistik för sidan