Eurostarsprojekt E!5291 DEPSTER, KI

Diarienummer
Koordinator Karolinska institutet - Institutionen för klinisk neurovetenskap
Bidrag från Vinnova 810 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - augusti 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Försämrad livskvalitet för 21 miljoner människor och 118 miljarder euro/år är kostnaden för depressionssjukdomar i Europa (rapport European College Neuropsychopharmacology). Personer med egentlig depression uppvisar ett heterogent och komplext mönster av symtom som nedstämdhet, anhedoni och anergi. 60-70% av dessa patienter har självmordstankar och 10-15% av dem begår tragiskt nog självmord. De gängse hypoteser om orsaker bakom depression antar att det finns en obalans i hjärnans monoaminerga system (serotonin, noradrenalin, dopamin) och alla idag tillgängliga antidepressiva läkemedel påverkar dessa system. En avgörande begränsning hos dessa läkemedel är att 25-40% av patienterna svarar endast delvis eller inte alls på behandling med dessa preparat. Således, enbart ökad monoaminerg signalöverföring är inte tillräckligt för att bota depression hos alla patienter och därför finns det ett mycket angeläget behov av att utveckla nya mera effektiva molekyler inriktade mot andra målsystem och med snabbare lindring av symtom samt en säker biverkningsprofil. Syftet med detta projekt är att utföra de prekliniska studier nödvändiga för att validera MAP4343 som en innovativ substans för behandling av depressioner.

Resultat och förväntade effekter

Så vitt vi vet finns det inga liknande läkemedel under utveckling. Våra pilotdata tyder på att projektet kan vara ett genombrott i behandling av depression inriktad på nya icke-monoaminerga mekanismer. Vi förväntar oss 1) att uppnå en definitiv proof of concept/ validering av MAP4343 som en ny produkt för farmakologisk behandling av depression och 2) att precisionen och kvaliteten på de data som erhålls gör det möjligt att starta kliniska prövningar inom cirka två år efter detta projekts prekliniska avslut och utgöra en milstolpe för den framtida tillväxten av parterna i konsortiet så väl som grunden för framtida farmakologiska utvecklingen

Upplägg och genomförande

Genetiskt ´deprimerade´ FSL råttor och kontrollerna FRL kommer att avlas och testas vid Karolinska Institutet. Djur kommer att ges den aktiva substansen eller placebo. Behandlingseffekter ska bedömas med: 1) beteendetester: elevated plus maze, Porsolt simtest, open field test; 2) plasma hormonbestämningar ; 3) mätningar av neuropeptider, tex NPY, i hjärnan, samt bestämning av neurogenes och cytoskelettala/mikrotubulära strukturer i hjärnan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02629

Statistik för sidan