Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Elansutning av fartyg

Diarienummer
Koordinator GÖTEBORGS HAMN AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 550 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet är att utvärdera teknik som kan öka energieffektiviteten och minska emissionerna av svaveloxider, kväveoxider och partiklar samt att på bred front öka kunskapen och intresset för el-anslutning. Syftet ska uppnås bl a genom att utbyta erfarenhet och kunskap mellan de hamnar som har el-anslutning och sprida denna information till hamnar och rederier intresserade av tekniken. Projektmålet beskrivs i tre delar redovisa en konceptlösning på hur landanslutning kan ske mellan en hamn och ett fartyg som har olika frekvens i de elektriska näten. att genomföra och redovisa en kostnads-nytto-analys för en utbygnad av elanslutning i Göteborgs hamn att upprätta en internationell plattform för erfarenhetsutbyte mellan hamnar Dessa delar utgör viktiga pusselbitar i att åstadkomma miljöanpassade sjötransporter.

Långsiktiga effekter som förväntas

Under ett fartygs vistelse i hamn används fartygets hjälpdieslar för att generera elektricitet ombord, i vissa fall används även huvudmotorn för ändamålet. Utsläppen som görs under hamnvistelsen är av extra betydelse på grund av närheten till tätt befolkade områden. Genom att förflytta försörjningen av elektricitet från fartyget till bättre renade kraftverk på land eller, ännu hellre, till förnyelsebara energikällor som vatten- eller vindkraft, reduceras utsläppen markant. Om förnyelsebar energi används då dieselmotorerna på fartygen stängs av elimineras användning av fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser helt. Ytterligare miljövinster görs då även utsläpp av svaveloxider, kväveoxider och partikelutsläpp elimineras. Detta tillsammans med att bullret från motorerna försvinner betyder att såväl klimatet som när- och arbetsmiljön kraftigt förbättras. I en undersökning som MariTerm AB har gjort på uppdrag av Nordsjökommissionen visas att externa kostnader i form av miljö- och hälsoförsämring orsakade av generering ombord på fartyget är mellan 15 och 75 gånger högre jämfört med om generering i kraftverk. Detta beror delvis på att generering i ett kraftverk har tre gånger så hög verkningsgrad som fartygets dieselmotorer. Projektet förväntas bidra till att tekniken utvecklas och kunskap om tekniken sprids till viktiga aktörer och på så sätt resultera i positiva effekter för miljön.

Upplägg och genomförande

Projektets strategi är att arbeta inom två områden; teknikutveckling och kunskapsutbyte. Göteborgs hamn kommer att användas som bas för teknikutvecklingen och tekniska lösningar som tas fram kommer att baseras på Göteborgs hamns förutsättningar. Genom ett partnerskap mellan ABB och Göteborg Hamn så finns potential att utveckla teknik samtidigt som Göteborgs hamns stora etablerade nätverk säkerställer ett effektivt kunskapsutbyte. Kunskapsutbytet kommer att ske genom besök hos hamnar med landanslutning och hos hamnar med goda förutsättningar för landanslutning i syfte att samla kunskap och erfarenhet och sprida denna vidare. Samlad information kommer att göras tillgänglig och distribueras via en för ändamålet avsedd hemsida. Projektet är upplagt som en pilotstudie som genomförs under 18 månader med start den 1 jan 2010. Pilotstudien syftar till att inhämta tillräckligt med kunskap för att kunna utvidga projektet för att inkludera fler hamnar och rederier samt att möjliggöra en elanslutning i Göteborgs hamn i syfte att verifiera gjorda analyser. Vidare kan ett utökat fortsatt projektet ytterligare förbättra den internationella plattformen för erfarenhetsutbyte och best-practice.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-04392

Statistik för sidan