Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

E!10286, DEBORAH, EQUA Simulation AB

Diarienummer
Koordinator Equa Simulation AB
Bidrag från Vinnova 4 957 077 kronor
Projektets löptid april 2016 - oktober 2019
Status Avslutat
Utlysning Eurostars – för forskande små och medelstora företag

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftat till att utveckla verktyg för design- och driftoptimering av komplexa fjärrvärmesystem samt att testa dessa på en befintlig energianläggning vid Krokslätts Fabriker i Göteborg. Projektet har utvecklat simuleringsverktyg för integrerad simulering av produktionsanläggningar (med lång- och korttids energilager), distributionsnätverk och byggnader. Dessa stora och komplexa modeller kan simuleras på stora servrar i molnet och genom att tillfälligt hyra många servrar kan även komplexa optimeringsproblem lösas.

Långsiktiga effekter som förväntas

Behovet av integrerade skalbara designverktyg för framtidens energisystem har ökat starkt under projektets gång. Intermittenta förnyelsebara energikällor omöjliggör ett traditionellt statiskt betraktelsesätt och förutsätter tillgång till energilager och möjligheter att styra lasten. Det finns inget annat verktyg på marknaden (eller i forskningsmiljö) som kan erbjuda den den skalbarhet och prestanda som de inom projektet utvecklade verktygen ger. Vi planerar därför att vidareutveckla de framtagna verktygen till kommersiellt tillgängliga produkter.

Upplägg och genomförande

Målet för projektet har visat sig väl genomtänkt och projektplanen genomförbar. Svårigheten i driftsoptimeringsproblemet hade underskattats och de tillgängliga verktygen för detta visade sig otillräckliga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 6 maj 2017

Diarienummer 2016-01044

Statistik för sidan