Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digitalisering på väg

Diarienummer
Koordinator SWECO SOCIETY AB
Bidrag från Vinnova 344 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet syftade till att utveckla projektidéer kring att knyta ihop den information som utvecklas vid projektering och byggande av infrastrukturutveckling med den information som används som stöd för automatiserad vägtrafik. Det visade sig att den data som utvecklas i samband med utformning och produktion av infrastruktur inte kan användas som stöd för automatisering på grund av brister i information och harmonisering. Projektet utvecklade därför en rad förslag till uppföljande projekt för att stärka digitaliseringen inom infrastrukturutvecklingen.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har som planerat redovisat en analys av informationshanteringen i samband med planering och genomförande av infrastrukturprojekt samt ett antal projektförslag för implementering i SIP InfraSweden 2030. Enligt ursprunglig plan skulle projekten inriktas mot att utveckla samband mellan informationsanvändningen i infrastrukturutvecklingen och i samband med vägtrafikens automatisering. Detta har studerats i projektet, men de föreslagna projekten är fokuserade på att i första hand utveckla informationshanteringen i samband med infrastrukturutvecklingen.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med workshops, diskussioner och möten med relevanta aktörer. Under projektet blev det tydligt att den ursprungliga tanken att finna intressenter inom SIP Drive Sweden för att nyttiggöra information från t.ex. projekteringsskedet för användning i automatisering av trafiken var missriktad. Projektet har i större utsträckning än planerat fokuserat på BIM med associerade modeller och aktörer aktiva i projekterings och byggskedena. Gapet till användning för automatisering är för stort under överskådlig tid.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05081

Statistik för sidan