Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Digital Mödravård

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Kista
Bidrag från Vinnova 496 000 kronor
Projektets löptid november 2019 - augusti 2020
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - steg 1 initiering (höst 2019)

Syfte och mål

Projektet syftar till att effektivisera mödrahälsovården med en digital lösning som effektiviserar vården, förbättrar arbetsvillkor och skapar besparingar. Tillgängligheten och därmed tryggheten ökar och vården kan individualiseras. Gravidas psykiska och fysiska hälsa förbättras. Resultatmålen i steg 1 är att identifiera en lösning och planera hur nya lösningar kan användas, utföra en behovsanalys och kartlägga befintliga lösningar, ta fram en MVP, och avtalsutkast samt knyta ihop aktörer som kan realisera lösningen.

Resultat och förväntade effekter

Vi har kommit fram till att barnmorskor vill ha en samlad plats för information och kommunikation, gravida är positiva till digitala besök och båda grupperna tycker att vissa kontroller kan ske i hemmet. Globalt finns digitala lösningar men ingen är heltäckande och de används inte i större skala. Inga tjänster på den svenska marknaden erbjuder distansmonitorering för gravida kvinnor och mödrahälsovården. Vår lösning är en heltäckande web-baserad plattform för vårdgivare och en app för gravida. En MVP och en plan för hur lösningen ska vidareutvecklas och nyttiggöras har tagits fram.

Upplägg och genomförande

På grund av Covid-19 pandemin har arbetet i projektet mestadels skett på digitala plattformar. Rekrytering av barnmorskor, gravida och potentiella aktörer liksom behovsanalysens kvalitativa djupintervjuer utfördes digitalt. En lösning som kan effektivisera arbetet i mödrahälsovården och förbättra upplevelsen hos gravida har identifierats. MVP har utvecklats, demonstrerades och testades med digitalt stöd. Det har varit lärorikt att se hur snabbt sjukvården kan anpassa sig till nya arbetssätt och vi upplever att resultatet av projektet inte påverkats negativt av pandemin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 augusti 2020

Diarienummer 2019-04336

Statistik för sidan