Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering:

Utmaningsdriven innovation - steg 1 initiering (höst 2019)

Stängde 29 augusti 2019

Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför finansierar vi i Utmaningsdriven innovation (UDI) samverkansprojekt som långsiktigt arbetar med att lösa samhällsutmaningar för att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Erbjudandet i korthet

Vad kan ni söka för?

Behovsanalys och vidareutveckling av en idé och aktörskonstellation. Genomförandetid är cirka 9 månader.

Vem kan söka?

Konstellationer bestående av minst tre projektparter

Hur mycket kan ni söka?

Max 500 000 kronor. Stödnivån är max 80 procent.

Viktiga datum

 • Vad vill vi finansiera?

  Innovation och samverkan är viktigare än någonsin och nödvändigt för att uppnå ett hållbart samhälle. Därför vill vi finansiera samverkansprojekt som blir en viktig del i den samhällstransformation som behövs och ansökan ska tydligt påvisa hur ni bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Samverkansprojekten ska stärka svensk konkurrenskraft genom hållbar utveckling och affärsnytta samt leda till ökad samhällsnytta.

  Viktiga utmaningar som vi vill se ansökningar inom är projekt för att minska klimatpåverkan genom omställningen till en hållbar industri, produktion och konsumtion samt en fossilfri transportsektor. Utveckling av attraktiva och hållbara städer samt sociala innovationer som leder till ett minskat utanförskap och ett mer inkluderande samhälle är exempel på andra utmaningsområden.

  Vi har också behov av välfärdsinnovationer som leder till god hälsa för alla där lösningar för prevention – sjukdomsförebyggande verksamhet – och hälsosamma livsstilar är nödvändigt om vi ska klara utmaningarna inom framtidens hälso- och sjukvård.

  Finansiering i tre steg

  Inom UDI kan projekt få finansiering i tre steg: Initiering, Samverkansprojekt och Implementering. För att projekten ska kunna arbeta långsiktigt med att lösa de komplexa samhällsutmaningarna beviljar vi större summor i steg 2 och 3.

  1. I steg 1 Initiering ligger fokus på att utveckla er idé om innovation samt planera för hur den ska tas fram och komma till användning. Andra viktiga aktiviteter är att fördjupa behovsanalysen och att söka samverkan med fler aktörer. I det första steget kan projekt söka maximalt 500 000 kronor.
  2. I steg 2 Samverkansprojekt fördjupas samverkan mellan aktörerna och ni börjar utveckla och testa era innovativa lösningar. I det andra steget kan projekt söka maximalt 10 miljoner kronor. Läs mer om steg 2 samverkansprojekt.
  3. I steg 3 Implementering handlar det om att testa och införa resultatet/resultaten i större skala och i verkligheten. I arbetet ingår även att lägga grunden för hur affärsmodellen ser ut och hur spridning och uppskalning ska ske för nyttiggörande. I det tredje och sista steget kan projekt söka maximalt 20 miljoner kronor. Läs mer om steg 3 implementering.
   För att få söka nästa steg krävs att projektet har fullföljt och blivit godkänt i det föregående steget. Nya projekt startar alltså i steg 1. Varje steg öppnar för ansökningar en gång på våren och en gång på hösten.

  Passar detta ert projekt?

  UDI riktar sig till organisationer från alla sektorer som vill och kan samverka för att utveckla innovativa lösningar på systemnivå. Om ert projekt har följande kännetecken vill vi gärna att ni ansöker till Utmaningsdriven innovation:

  Er idé:

  • möter samhällsutmaningar med ett systemperspektiv
  • är innovativ och behovsdriven
  • har potential att skapa hållbar tillväxt och samhällsnytta genom att bidra till hållbarhetsmålen i Agenda 2030
  • utformas med ett jämställdhetsperspektiv

  Er aktörskonstellation:

  • bygger på aktiv samverkan mellan olika aktörstyper och innehåller alla de organisationer som behöver vara med för att projektet ska bli framgångsrikt
  • har ett jämställt projektteam

  Ert projektarbete:

  • engagerar och involverar behovsägare, kunder, användare och andra relevanta kravställare
  • bygger på en trovärdig projektplan och budget där aktiviteterna är kopplade till projektmål samt önskade resultat och långsiktiga effekter
  • undanröjer hinder för nyttiggörande
  • genomförs på ett jämställt sätt genom hänsyn till könsfördelning och till fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män

  Dessa kännetecken ligger till grund för våra bedömningskriterier. På så sätt kan vi avgöra redan i ansökan till Steg 1 om projektet passar in i UDI. I utlysningstexten kan ni läsa vår krav och bedömningskriterier i sin helhet.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget. Till ansökan behöver ni bifoga ett dokument, i valfritt format, på max en sida som visualiserar projektets effektlogik. Försök i möjligaste mån att presentera konkreta och mätbara mål på kort och lång sikt.

  Mallar och tips

  För er som ska söka finansiering inom Utmaningsdriven innovation har vi samlat mallar och dokument som hjälp inför ansökan.

  Mallar för ansökan inom Utmaningsdriven innovation

  Påbörja ansökan i god tid

  Tänk på att det tar tid att göra en ansökan. Att fylla i alla mallar kan ta flera dagar, eftersom de bygger på analyser ni ska göra. Börja därför ansökan i god tid. Ni kan börja fylla i uppgifter, spara och fortsätta vid ett senare tillfälle. När ansökan är färdig markerar ni den som klar. Ni kan när som helst låsa upp ansökan och göra ändringar ända fram till utlysningen stänger eller har avläsningstillfälle.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Gruppnummer

  46 8 473 32 33

  Gustav Malm

  Städer, transport och miljö

  46 8 473 30 20

  Jessica Tägtström

  Program och utlysningsansvarig

  46 8 473 30 67

  Karin Stenström

  Hälsa

  46 8 473 31 52

  Joakim Skog

  Social innovation och innovation i offentlig sektor

  46 8 473 32 32

  Bertrand Noharet

  Industri, produktion och nya material

  46 8 473 30 58

  Vinnovas IT-support

  Tekniska frågor om Intressentportalen

  +46 8 473 32 99

  Informationsmöte 29 maj

  Statistik för sidan Diarienummer 2018-05362