Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

DELFIN - Diabetes, egenmonitorering, lag-och datautrymme, fotsår, innovation, nyckelroller

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE AB - Digitala System
Bidrag från Vinnova 996 386 kronor
Projektets löptid augusti 2022 - mars 2023
Status Avslutat
Utlysning Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata
Ansökningsomgång Förberedelseprojekt - Kraftsamling för ökat nyttiggörande av hälsodata

Syfte och mål

Syftet var att ta fram en plan över vad som behövs för att implementera, testa och driva en systemdemonstrator på ett säkert, kostnadseffektivt och innovationsdrivande sätt, samt att nyttja hälsodata på ett värdeskapande sätt. Systemet som studerats inom projektet är vårdprocessen kring personer med diabetes med risk för fotkomplikationer, där vi undersökt förutsättningarna och möjligheterna för ett datautrymme där egenmonitorerad data och hälso- och sjukvårdsdata kan samexistera, analyseras, delas säkert och tillgängliggöras för primär- och sekundäranvändning.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är en plan över vad som behövs för att testa och implementera en systemdemonstrator relaterat till nästa projektansökan. Effekter på längre sikt: Bättre kontroll (färre inlåsningar) av hälsodata och nyttiggörande av information från patientdata för patienten (personcentrerad vård) och vårdpersonalen. Att möjliggöra sekundäranvändning skapar grund för innovation och nya förutsättningar till kortare utvecklingscykler, nya produkter/tjänster. Skapa plattformar som är anpassningsbara till den nya tekniken och även följer nationella och EU- förordningar.

Upplägg och genomförande

En aktörskartläggning har genomförts, och resulterat i en beskrivning av nödvändiga aktörer för realisering av systemdemonstratorn. Vår utredning visar på att det behövs en ”Hälsodatabank” vilken skapar ett ramverk för informationsflöden som samlas in genom sjukvårdsdata, kvalitetsregister data samt egeninsamlad data. Utmaningar för aktörer inom vårdprocessen kring diabetes och risk för fotkomplikationer har analyserats utifrån de fem systemdimensionerna för att i nästa steg kunna utveckla en fullskalig systemdemonstrator som kan inkludera andra diagnosområden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juni 2023

Diarienummer 2022-01513

Statistik för sidan