Cirkulära flöden för interiöra byggprodukter metod, prestanda och processer för integration i byggprocessen

Diarienummer
Koordinator The Loop Factory AB
Bidrag från Vinnova 496 607 kronor
Projektets löptid juni 2019 - januari 2020
Status Avslutat
Utlysning Cirkulär och biobaserad ekonomi
Ansökningsomgång Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Syfte och mål

Det har skapats en förståelse för vilka strukturella faktorer som behöver förändras för att kunna återvinna byggprodukter. En av insikterna är att det kommer att krävas mer arbete för att förändra eftersom Boverkets byggregler är utformade efter produkter baserade på jungfrulig råvara. Projektet har visat att det är reellt möjligt att återvinna byggprodukter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har visat att det är nödvändigt att ha en bra kontroll och spårbarhet på inflödet av den återvunna råvaran för att kunna prediktera utfallet på de färdiga produkterna. Det är även nödvändigt att ha en testmetod och annan dimensionering av brandegenskaper jämfört med de som idag är specificerade i gällande standarder.

Upplägg och genomförande

Det har varit framgångsrikt att se över lagar och förordningar för att använda återvunna byggprodukter samtidigt som produktionskonceptet har utvärderats. Pilotprodukterna har också analyserats med avseende på brandegenskaper med hjälp av ny teknik anpassad för att kunna genomföra fler prover jämfört med konventionell metodik.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 3 april 2020

Diarienummer 2019-02417

Statistik för sidan