Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

BioImpact

Diarienummer
Koordinator Arbio AB - BioInnovation
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - januari 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har syftet till att etablera en plattform för påverkansarbete gällande FoI frågor inom EU. Plattformen ska verka inom ramen för Bioinnovation och projektgruppen har bestått av BioInnovations programchef samt forskning och innovationsdirektörerna för Skogsindustrierna respektive IKEM. Projektets mål har varit att: 1) Verka för ett ökat nationellt deltagande i Horisont 2020. 2) Stödja ett starkt Horizon Europe och en fortsättning på BBI. 3) Utveckla samarbetet med teknologiplattformarna i EU. 4) Etablera ett svenskt SusChem. 5) Utveckla samarbete med Finland.

Långsiktiga effekter som förväntas

Att inom ramen för Bioinnovation koordinera insatser mot Bryssel har varit framgångsrikt och något som bör utvecklas ytterliga i samma riktning. Det upplevs som väldigt intressant i Bryssel när skog, kemi och textil tillsammans kommer för att diskuterar och betona behovet av FoI för bioekonomins utveckling. Personlig närvaro i Bryssel är av stor betydelse. Samarbetet med Finland har utvecklats väl och så här långt har en gemensam utlysning genomförts för att stödja uppskalning av nyckelteknologier. Ytterligare en gemensam utlysning på samma tema kommer genomföras under 2019.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med att en nulägesanalys genomfördes och en påverkanskarta ritades. Utifrån det sattes konkreta detaljerade mål för projektet. Det fortsatta arbetet inriktats sedan på att nå uppsatta mål vilket har inneburit att en stort antal aktiviteter genomförts, dessa redovisas i detalj i bifogad rapport.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 25 maj 2017

Diarienummer 2017-02654

Statistik för sidan