BioImpact

Diarienummer 2017-02654
Koordinator Arbio AB - BioInnovation
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

BioImpacts syfte är att öka det svenska deltagandet i kommande europeiska FoU-program men även i viss mån Horisont 2020. En viktig uppgift för BioImpact är också att genom svenskt engagemang stärka den europeiska forskningen inom biobaserade material, produkter och tjänster. Genom att inspirera och visa svenska företag hur man kan dra nytta av EU:s forskningsprogram kommer möjligheterna med ett aktivt engagemang visas samtidigt som vi kommer att kunna visa för beslutsfattare inom EU/Horisont 2020 att bioekonomi är ett svenskt styrkeområde.

Förväntade effekter och resultat

Målet är att förankra BioImpacts budskap i Horisont 2020s strategiska program (i den mån det fortfarande finns möjlighet till påverkan), så att utpekade behov av forskning, utveckling, innovation och demonstration återfinns i kommande arbetsprogram. Framför allt avses påverkan inriktas mot uppföljaren till Horisont 2020 så att möjligheter för svenskt deltagande inom bioekonomi-området stärks, inte bara för BioInnovations intressenter utan för alla svenska aktörer som vill engagera sig. Målet är även att öka deltagandet av svenska aktörer i EUs ramprogram.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet inleds med en analys av nuläget med syftet att i) etablera referensvärden med avseende på de mål som är uppsatta för projektet samt ii) att identifiera och prioritera de viktigaste kanalerna och personerna för påverkansarbetet. Arbetet kommer att genomföras dels i form av skrivbordsarbete och dels genom individuella möten med nyckelpersoner för att klargöra önskemål, intresse och möjligheter för näringarna och forskningsutförarna. Därefter tas en plan för påverkans- och informationsarbetet fram.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.