BiodiverCity Den täta staden med hög biologisk mångfald

Diarienummer
Koordinator MALMÖ KOMMUN - MILJÖFÖRVALTNING - Bergsgatan
Bidrag från Vinnova 750 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - mars 2012
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering
Ansökningsomgång Utmaningsdriven innovation - Steg 1 initiering 2011

Syfte och mål

Projektet syftade till att tillsammans med relevanta aktörer ta fram idéer om innovationer för urban biologisk mångfald att bygga en konstellation som kunde arbeta vidare med idéerna i en fas B/C av projektet. Målet var att ta fram en ansökan med välformulerade idéer och en stark konstellation. Syftena är mycket väl uppfyllda. Genom att samla kunskap från partners och deras nätverk, samt göra en studieresa till Nederländerna kunde idéer genereras om innovativ urban grönska. Vi har byggt en konstellation med multipla kompetenser som känner ett starkt ägandeskap för projektet.

Resultat och förväntade effekter

Förväntade resultat var ett storskaligt projekt där kunskap genereras och nya metoder tas fram för att gynna den urbana biologiska mångfalden. Vi är mycket nöjda med resultatet. Vi har format ett projekt (fas B/C) med en engagerad konstellation som är beredd att prova innovativa sätt att gynna den urbana biologiska mångfalden i ett antal testbeds. En planerad arbetsgång med workshops och kunskapsgenerering borgar för att testbeds genomförs med nya metoder. Kunskap och metoder ska även spridas till branschen.

Upplägg och genomförande

Det planerade upplägget med brainstormingmöte, studieresa och två avslutande workshops följdes. Inför brainstormingmötet samlades kunskap från partners och deras nätverk. Resultatet av det mötet samt studieresan till Nederländerna resulterade i en gemensam kunskapsplattform. Utifrån denna skapades ett konsortium som gemensamt i två avslutande workshops utformade fas B/C-projektet. Vi bedömer att vi på detta sätt har genererat ny kunskap och nya idéer, skapat ett multikompetent och engagerat konsortium samt ett starkt projekt inför fas B/C.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-02454

Statistik för sidan