Benbiopsiprodukter för MRI vägledda interventioner

Diarienummer
Koordinator AprioMed AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid februari 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets syfte och mål har helt eller delvis uppfyllts. De delar som uppfyllts är införskaffandet av materialkunskap inom området för MRI vägledda interventioner samt identifiering av de materialen om krävs för en robust och säker design. Se AprioMed rapport R1414 MRI Compatible materials. Designens detaljutförande/funktion har delvis uppfyllts, dock har denna ej kunna verifierats p.g.a. svårigheter att få tillgång till rätt legering. Projektet har inte uppfyllt målet att ta fram en MR kompatibel konstruktion.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en baskunskap kring arbetssätt samt materialkrav för bildvägledda interventioner under MRI. Dock har inte någon slutlig produkt för användning i MRI tagits fram. Den önskade effekten att utöka befintlig marknad och försäljningsvolym har därför uteblivit.

Upplägg och genomförande

Efter inledande litt.studie genomfördes en screening på olika legeringar i samarbete med två ´MRI key centres´ i USA och Finland. Resultatet var positivt och pekade på god potential från ett av materialen avseende visualisering. En studie genomfördes därefter med samma keycenters i en simulerad ´klinisk situation´ med bearbetade prototyper. Dessvärre visade tester att bearbetning gav vissa problem med bild-distorsion och hållfasthet. För att vidare utvärdera material krävdes prototyptillverkning med mycket höga minimiorderkvantiteter, vilket var ekonomiskt ohållbart.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.