Attraktivitet och Strategisk Kompetensförsörjning II

Diarienummer 2018-00789
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - april 2021
Status Pågående
Utlysning Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
Ansökningsomgång 2017-05078-en

Syfte och mål

ASK II syftar till att ge ett brett underlag för metallindustrins arbete med kompetensförsörjning som ska täcka in både vissa grundläggande förutsättningar samt exempel på kraftfulla stödprocesser. Målet är att kartlägga metallindustrins kommande rekryteringsbehov samt att uppdatera och tillgängliggöra den kartläggning som gjordes i förstudien ASK över attraktivitetshöjande och rekryteringsfrämjande åtgärder men också att studera hur branschens företag på bästa sätt kan ta hand om ny och befintlig personal.

Förväntade effekter och resultat

Projektet fokuserar främst på branscherna gjuteri samt skärande bearbetning. Alla aktiviteter har dock som underliggande mål att vara skal- och överförbara. Resultaten väntas ringa in hur kompetenskrav har förändrats vilket ger viktiga indikationer kring kommande behov. Projektet kommer producera en lättillgänglig och uppdaterad bild över attraktivitetshöjande, rekryteringsfrämjande åtgärder som f n är igång samt utforska effektiviteten i olika strategier för medial närvaro. ASK II tar sig också an företagens roll i att ta hand om nyrekryterad och befintlig personal.

Planerat upplägg och genomförande

Metallindustrins kompetensförsörjning bygger på attraktiva presentationsmetoder, tydliga signaler om aktuell behovsbild, att påvisa metallindustrins betydelse för andra branscher samt att nyrekryterad och befintlig personal tas om hand på bästa sätt. ASK II presenterar vad som konstituerar svensk metallindustri samt dess rekryteringsbehov, utvecklar kartläggningen från förstudien ASK, studerar två uppväxlingsbara attraktivitetsstrategier och studerar hur metallindustrins företag på bästa sätt kan stödja ny och befintlig personal via t ex strategiskt mentorskap.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.