Att leda sjukvård på vetenskaplig grund: Ny samverkan mellan akademi och praktik i Kalmar län

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Department of Learning, Informatics, Management and Ethics
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid juni 2018 - maj 2020
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Ledarskap har betydelse både för personalens arbetsmiljö och vårdens kvalitet. Idag finns dock små möjlighet för sjukvården att översätta den enorma mängd ledarskapsforskning som finns till praktiskt nytta. Projektets syfte är att etablera en långsiktig samverkan mellan Medical Management Centrum vid Karolinska Institutet och Landstinget i Kalmar län för att tillsammans hitta former för att stärka ett ledarskap i sjukvården som vilar på vetenskapligt grund, bidrar till god arbetsmiljö för de anställda och därmed också till högre kvalitet i omhändertagandet av patienterna.

Förväntade effekter och resultat

På längre sikt väntas projektet leda till ökad medvetenhet inom landstingen att ledarskapet i sjukvården utgör en viktig del av vård och behandling. Vår gemensamma förhoppning är att projektet kan utgöra ett första steg mot att vetenskapligt grundad kunskap ska kunna omsättas till praktisk nytta och leda till kompetentare ledning, ökad tillit mellan chefer och medarbetare, attraktivare arbetsmiljö för sjukvårdens professioner, och ytterst - en god, säker och jämställd vård för oss alla vid de tillfällen i våra liv då vi, eller våra anhöriga, behöver vårdens hjälp.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet bygger på ett nära samarbete mellan ledarskapsforskare och sjukvårdens professioner, chefer och HR-ansvariga, är förankrat på högsta ledningsnivå i landstinget och omfattar hela sjukvården i ett landsting. Inom ramen för projektet kommer vi tillsammans att undersöka hur ett forskarstöd på lång sikt skulle kunna integreras i den dagliga verksamheten liksom i befintliga lednings-, HR och verksamhetsutvecklingsstrukturer på olika nivåer i sjukvården och över de organisatoriska gränserna (sjukhusvård, primärvård, psykiatri).

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00772

Statistik för sidan