Analys av data från händelsestyrd insamling av krockar med video

Diarienummer 2015-06863
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - SAFER - Fordons- och trafiksäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 846 261 kronor
Projektets löptid december 2015 - mars 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Ett huvudmål i projektet var att skapa en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar att trafikolyckor inträffar, för att utveckla och förbättra trafiksäkerhetsåtgärder. Följande har genomförts: 1. Vidareutveckling (tillsammans med USA-baserade partners) av annoteringsschema för data insamlad med händelseinspelare (vid krockar och nästankrockar) med video. 2. Utvärdering av mellan-kodare/annoterares annoteringar (metodutvärdering av kvalitet/konsistens) 3. Analys av blickbeteende och faktorer som påverkar olycksuppkomst i korsningar.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har skapat ytterligare förståelse för hur vilka faktorer och hur dessa påverkar uppkomsten av korsningsolyckor, samt skapat ett ramverk för videoannotering av händelsebaserad krock-och nästakrockdata. Förståelsen för korsningsfaktorer (specifikt blickbeteende) kan användas för utveckling av förarmodeller och prospektiv uppskattning av effekter av trafiksäkerhetsystem för korsningar. Annoteringsboken har också använts som underlag för pågående (ISO) standardisering av videoannotering.

Upplägg och genomförande

Projektet började med två parallella spår. Ett för att definiera hur partnerna ville få till ett långsiktigt samarbete med den potentiella leverantör av data vi identifierat och påbörjat arbete med, samt driva processen för en överenskommelse med den dataleverantören. Det andra spåret var att utveckla annoteringsschemat vidare. Dock drog dataleverantören sig tillbaks från processen (i december 2016) varefter vi övervägde alternativ, och efter någon tid ändrade fokus till analys av tillgänglig data, metodutveckling.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.