Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Äldre kvinnor och män i kollektivtrafiken

Diarienummer
Koordinator Statens väg- och transportforskningsinstitut
Bidrag från Vinnova 2 350 000 kronor
Projektets löptid april 2007 - mars 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet är att undersöka äldre kvinnors och mäns erfarenheter, perspektiv och föreställningar vad gäller kollektivtrafiken som ett medel för deras vardagliga mobilitet. Den övergripande frågan handlar om vilken makt och vilket inflytande de äldre i olika livsfaser och på olika platser har över sina förflyttningar. Målet formuleras i tre punkter: 1. Rörlighet bland en ökande andel äldre 2. Jämställdhet och genusaspekter i kollektivtrafiken 3. Undersöka skillnader mellan tillgänglighet och efterfrågan på kollektivtrafik i tätortsmiljöer och i en allt glesare landsbygd.

Långsiktiga effekter som förväntas

Bidrar med fördjupade kunskaper om olikheter och likheter mellan individer och subgrupper inom målgruppen äldre genom att analysera äldres egna berättelser. Detta har inte uppmärksammats så mycket i tidigare kollektivtrafikforskning. Forskningsprojektet bidrar således med nya kunskaper som kan leda till att planering inom kollektivtrafiken bättre anpassas för målgruppen äldre och bättre kan bemöta kvinnornas respektive männens förväntningar. Forskningsprojektet vill också medverka till att målgruppen blir mer uppmärksammad och får en starkare ställning som resenärer, vilket kan innebära att såväl tillgängligheten kan förbättras som att kollektivtrafiken verkligen utnyttjas bättre av äldre.

Upplägg och genomförande

Studien har en komparativ ansats som inriktas på analys av: - äldre kvinnor och män ur olika ålderskategorier (t ex yngre äldre och äldre äldre) - äldre kvinnor och män på glesbygd respektive tätort - olika regioner. Metod: - Två fallstudier med fältarbeten i två olika kollektivtrafikregioner (östergötland och Jönköping). - Intervjuer med nyckelpersoner med ansvar för kollektivtrafikplanering samt praktiker inom kollektivtrafiken. - Fokusgrupper med äldre kvinnor och män. - Fältdokumentationen och kompletterande intervjuer. - Innehållsanalys och narrativa analyser från fokusgrupper och intervjuer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2006-03365

Statistik för sidan